Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Парцел

Начална цена: 515750.40 лв. Покажи в EUR

6802 кв.м., СОФИЯ
кв. Горна баня, м. Кърлеж

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 09:00
Публикувана на: 10.08.2018 09:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Кърлеж”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9200 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди двеста и три, точка, девет хиляди и двеста) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-22-571/21.06.2012г. на началник на СГКК – София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, кв. ГОРНА БАНЯ. Площ: 1410 (хиляда четиристотин и десет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Стар идентификатор: 68134.4203.3. Номер по предходен план: 73003, 73004, квартал: 11А, парцел: II. Съседи: 68134.4203.9199, 68134.4203.9203, 68134.4203.9201, 68134.4203.9198, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9200 е образуван и е част от имоти, представляващи по документ за собственост: ИМОТ номер 073003 (нула, седем, три, нула, нула, три) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Кърлеж”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 2874 (две хиляди осемстотин седемдесет и четири) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета и ИМОТ номер 073004 (нула, седем, три, нула, нула, четири) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Кърлеж”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 2460 (две хиляди четиристотин и шестдесет) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9200 е идентичен с УПИ ІІ-73003, 73004 /втори, отреден за имоти с планоснимачен номер седемдесет и три хиляди и три, седемдесет и три хиляди и четири/, кв. 11а /единадесет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Кос”, одобрен с Решение №99 по Протокол №32/10.12.2001г и Решение №536 по Протокол №74/07.10.2010г на СОС, целият с площ от 1410 (хиляда четиристотин и десет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота. 2.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9201 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди двеста и три, точка, девет хиляди и двеста и едно) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-22-571/21.06.2012г. на началник на СГКК – София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, кв. ГОРНА БАНЯ. Площ: 1703 (хиляда седемстотин и три) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Стар идентификатор: 68134.4203.4. Номер по предходен план: 73004, квартал: 11А, парцел: III. Съседи: 68134.4203.9200, 68134.4203.9203, 68134.4203.9202, 68134.4203.9198, който поземлен имот с идентификатор №68134.4203.9201 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 073004 (нула, седем, три, нула, нула, четири) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Кърлеж”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 2460 (две хиляди четиристотин и шестдесет) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9201 е идентичен с УПИ ІІІ-73004 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер седемдесет и три хиляди и четири/, кв. 11а /единадесет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Кос”, одобрен с Решение №99 по Протокол №32/10.12.2001г и Решение №536 по Протокол №74/07.10.2010г на СОС, целият с площ от 1703 (хиляда седемстотин и три) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота.. 3.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9202 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди двеста и три, точка, девет хиляди двеста и две) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-22-571/21.06.2012г. на началник на СГКК-София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, кв. ГОРНА БАНЯ. Площ: 2719 (две хиляди седемстотин и деветнадесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Стар идентификатор: 68134.4203.5. Номер по предходен план: 73005, квартал: 11А, парцел: IV. Съседи: 68134.4203.9201, 68134.4203.9203, 68134.4203.6, 68134.4203.9198, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9202 е образуван и е част от имот, представляващ по документ за собственост: ИМОТ номер 073005 (нула, седем, три, нула, нула, три) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Кърлеж”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9202 е идентичен с УПИ ІV-73005 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер седемдесет и три хиляди и пет/, кв. 11а /единадесет, буква „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Кос”, одобрен с Решение №99 по Протокол №32/10.12.2001г и Решение №536 по Протокол №74/07.10.2010г на СОС, целият с площ от 2719 (две хиляди седемстотин и деветнадесет) кв.м., заедно с всички подобрения и приращения в имота. 4.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9203 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди двеста и три, точка, девет хиляди двеста и три) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-22-571/21.06.2012г. на началник на СГКК-София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, кв. ГОРНА БАНЯ. Площ: 970 (деветстотин и седемдесет) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.). Стар идентификатор: 68134.4203.4. Номер по предходен план: 073003, 073004, 073005, квартал: 11А. Съседи: 68134.4203.237, 68134.4203.6, 68134.4203.9202, 68134.4203.9201, 68134.4203.9200, 68134.4203.9199, 68134.4203.247, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9203 е образуван и е част от имоти, представляващи по документ за собственост: ИМОТ номер 073003 (нула, седем, три, нула, нула, три) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Кърлеж”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 2874 (две хиляди осемстотин седемдесет и четири) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета; ИМОТ номер 073004 (нула, седем, три, нула, нула, четири) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Кърлеж”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 2460 (две хиляди четиристотин и шестдесет) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета и ИМОТ номер 073005 (нула, седем, три, нула, нула, три) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Кърлеж”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3001 (три хиляди и един) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4203.9203 попада в нереализирана улица, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259