Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Парцел

Начална цена: 430963.20 лв. Покажи в EUR

5910 кв.м., СОФИЯ
кв.Горна баня, м. Требежини

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 13.08.2018 до 13.09.2018
Обявяване на: 14.09.2018 09:00
Публикувана на: 10.08.2018 09:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлени имоти, находящи се в гр. София, СО р-н „Овча купел”, кв.„Горна баня”, местността „Требежини”: 1.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4188.46 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди сто осемдесет и осем, точка, четиридесет и шест) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-22-149/31.05.2010г. на началник на СГКК – София.. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, ГОРНА БАНЯ, местност ТРЕБЕЖИНИ. Площ: 5689 (пет хиляди шестстотин осемдесет и девет) кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: 68134.4188.42; 68134.4188.41. Номер по предходен план: 534.536, квартал: 6а, парцел: I. Съседи: 68134.4188.40, 68134.4324.4445, 68134.4188.43, 68134.4188.21, 68134.4188.22, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4188.46 е образуван и е част от имоти, представляващи по документ за собственост: ИМОТ номер 058041 (нула, пет, осем, нула, четири, едно) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Требежини”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3817 (три хиляди осемстотин и седемнадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета и ИМОТ номер 058042 (нула, пет, осем, нула, четири, две) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Требежини”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 2094 (две хиляди и деветдесет и четири) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4188.46, е идентичен с УПИ І-534, 536 /първи, отреден за имоти с планоснимачен номер петстотин тридесет и четири и петстотин тридесет и шест/, кв. 6а /шест „а”/, по плана на гр. София, вилна зона „Люлин”, одобрен със Заповед №РД-50-09-198 от дата 28.06.1989г и Заповед № РД-0950-877/от 24.06.2008г на гл. Архитект на гр. София, с площ от 5689 (пет хиляди шестстотин осемдесет и девет) кв.м, заедно с всички подобрения и приращения в имота. 2.) Поземлен имот с идентификатор № 68134.4324.4445 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четири хиляди триста двадесет и четири, точка, четири хиляди четиристотин четиридесет и пет) находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица). По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-22-821/14.11.2011г. на началник на СГКК – София. Адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, в.з. Люлин. Площ: 221 (двеста двадесет и един) кв.м.. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 534, 536, квартал: 6а. Съседи: 68134.4324.1027, 68134.4324.1019, 68134.4188.43, 68134.4188.46, 68134.4188.40, който поземлен имот с идентификатор № 68134.4324.4445 е образуван и е част от имоти, представляващи по документ за собственост: ИМОТ номер 058041 (нула, пет, осем, нула, четири, едно) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Требежини”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 3817 (три хиляди осемстотин и седемнадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета и ИМОТ номер 058042 (нула, пет, осем, нула, четири, две) в землището на кв. „Горна Баня”, местността ”Требежини”, Столична Община район „Овча Купел”, гр.София, целият с площ от 2094 (две хиляди и деветдесет и четири) кв.м, с начин на трайно ползване: ливада, с категория на земята при неполивни условия: девета, и който поземлен имот с идентификатор № 68134.4324.4445 попада в нереализирана улица, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259