Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Земеделска земя

Начална цена: 60000.00 лв. Покажи в EUR

974 кв.м., СОФИЯ
ул. „Мичман Тодор Саев“

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Уляна Колева Димоларова
Срок: от 14.08.2018 до 14.09.2018
Обявяване на: 17.09.2018 10:00
Публикувана на: 10.08.2018 14:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1297 /хиляда двеста деветдесет и седем/, заснет и нанесен през 2003 г. в кадастрални листове с № 617 /шестстотин и седемннадсет/ и № 594 /петстотин деветдесет и четири/ по кадастралния план на град София, местност „Южна градска територия V /пета/ част“, целият с площ от 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, при съседи по скица: поземлен имот 1868 /хиляда осемстотин шестдесет и осем/, поземлен имот – път, поземлен имот 1146 /хиляда сто четиридесет и шест/, поземлен имот 1257 /хиляда двеста петдесет и седем/, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК представлява Поземлен имот с идентификатор: 68134.1007.1310, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София, район „Триадица“, ул. „Мичман Тодор Саев“, площ: 974 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно позлване: нива, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентифиактор: няма; номер по предходен план: 1297, съседи: 68134.1006.1130, 68134.1007.1307, 68134.1007.1349, 68134.1007.1311, 68134.1007.1312

ЧСИ

Име: Уляна Колева Димоларова
Служебен номер: 858
Телефон: 02 - 9516069
E-mail: [email protected]
Адрес: София, гр. София, ул. Алабин 46, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.hhd.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Уляна Колева Димоларова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4059
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 259