Земеделска земя

Начална цена: 3870.00 лв. Покажи в EUR

6817 кв.м., Драгор
местност "Татарекин"

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Николов Самарджиев
Срок: от 17.09.2018 до 17.10.2018
Обявяване на: 18.10.2018 15:30
Публикувана на: 14.09.2018 15:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ /една четвърт/ идеална част от ИМОТ с №005190 /нула нула пет едно девет нула/ с площ 6.817 дка /шест декара осемстотин и седемнадесет квадратни метра/, находящ се в местността „Татарекин“ в землището на с. Драгор, общ. Пазарджик с ЕКАТТЕ 23457 /две три четири пет седем/, с начин на трайно ползване – Нива, при граници и съседи на имота: №005189-нива на Светлана Димитрова Топалова, №005509-полски път на Община Пазарджик, №005195-нива насл. на Димитър Илиев Куртев и др., №005194-нива насл. на Емануил Костадинов Копрившки, №005193-нива на Ангел Костадинов Копрившки и др., №005191-нива насл. на Димитрия Тодорова Костадинова, №005186-нива насл. на Шена Спасова Илиева и др., №005187-нива на Цветан Атанасов Мързянов, №005188-нива на Стоянка Ангелова Николова и др. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 4 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект- Пояс „В“. Има ограничителен характер по отношение на селско-стопанската дейност. Описанието е съгласно скица на поземлен имот №К01258/22.02.2016г. на ОСЗ-Пазарджик. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 3870,00 /три хиляди осемстотин и седемдесет/ лева, съставляваща 90% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК.

ЧСИ

Име: Георги Николов Самарджиев
Служебен номер: 885
Телефон: 034 - 460 420
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Петко Машев №9, партер
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Самарджиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4073
  • Продажба на МПС: 177
  • Продажба на имущество: 217