Къща

Начална цена: 25346.40 лв. Покажи в EUR

107 кв.м., ЛОМ
ул."Явор"№18

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 18.09.2018 до 18.10.2018
Обявяване на: 19.10.2018 09:30
Публикувана на: 14.09.2018 17:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.502.664 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Лом, ул. Явор, Площ: 906 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Номер по предходен план: 5888, квартал: 15, парцел: VІІІ, Съседи: 44238.502.662, 44238.502.663, 44238.502.672, 44238.502.665, 44238.502.660, 44238.502.661, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА: СГРАДА с идентификатор 44238.502.664.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Лом, ул. Явор, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 44238.502.664, Застроена площ: 107 кв.м., Брой етажи: 1, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, а по документ за собственост (нотариален акт № 189, том ХХІІ, вх. рег. № 8632 от 27.11.2007 г., дело № 4604/2007 г. на Службата по вписванията – гр. Лом) ДВОРНО МЯСТО с площ от 450 кв. метра, представляващо 1/2 ид.ч. от дворно място, цялото с площ от 900 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ-5888, в квартал 15 по плана на гр. Лом, кв. Младеново, одобрен със Заповед РД-02-14-141 от 1989 г., с административен адрес гр. Лом, ул. Явор № 18, при граници и съседи на целия имот съгласно скицата: УПИ ІХ – 5887, УПИ Х – 5886, УПИ ХІ – 5885, УПИ ХІХ – 5891, УПИ VІІ – 5889 и улица, заедно с построената в западната част на дворното място МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА върху 106 кв. метра.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 177
  • Продажба на имущество: 217