Други

Начална цена: 98064.00 лв. Покажи в EUR

384 кв.м., МОНТАНА
ул. Поп Харитон № 19

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 02.10.2018 до 02.11.2018
Обявяване на: 05.11.2018 09:30
Публикувана на: 10.10.2018 13:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.10.625 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – Заповед КД-14-12-276/ 08.11.2006 г. на НАЧАЛНИКА НА СК-МОНТАНА; Адрес на поземления имот: гр. Монтана, ул. Поп Харитон № 19; Площ: 384 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/; Стар идентификатор: квартал: 290, парцел: ІV; Съседи на поземления имот: 48489.10.2, 48489.10.627, 48489.10.37, 48489.10.598; ВЕДНО СЪС: 2. СГРАДА с идентификатор 48489.10.625.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК с адрес на сградата: гр. Монтана, ул. Поп Харитон № 19; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.10.625; Застроена площ: 107 кв.м.; Брой етажи: 1; Предназначение: Промишлена сграда, а по документ за собственост /нот. акт №195, том ІІ, рег.№4592, дело № 3103 от 2007 г. на Служба по вписванията – Монтана/: Поземлен имот с идентификатор №48489.10.625 по кадастралната карта на град Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г., на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-12-276/08.11.2006г. на Началника на СК-Монтана, с адрес град Монтана, ул.”Поп Харитон” №19, целия с площ от 385 кв.м. по доказателствен документ за собственост и с площ от 384 кв.м. по скица на поземления имот, с трайно предназначение: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, със стар идентификатор квартал 290 /двеста и деветдесет/, УПИ ІV/четвърти/, по регулационния план на град Монтана, ведно с построената в имота сграда, а именно: едноетажна самостоятелна сграда с идентификатор № 48489.10.625.1 по кадастралната карта на град Монтана, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, със застроена площ от 100 кв.м. /сто квадратни метра/ по доказателствен документ за собственост и с площ от 107 кв.м. /сто и седем квадратни метра/ по скица на сграда, ведно с прилежащата към сградата тераса с площ от 56.00 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/ с предназначение: промишлена сграда и представляваща:кафе-сладкарница с тераса, съгласно доказателствен документ за собственост и преустроена в „работилница за шивашки услуги – V категория – етапно на І и ІІ етап” със завършен съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж Работилница за шивашки услуги – І етап” №88/20.11.2006г. на гл.арх. Пенка Господинова при Община Монтана и състояща се от две нива: сутерен: кроячно, съблекалня и склад за суровина и готова продукция и на етажа: шивашка работилница, стая за отдих на персонала, санитарен възел, главен вход от североизток и вход за персонала от югоизток, при граници и съседи на поземления имот: 48489.10.37, 48489.10.627, 48489.10.2 и 48489.10.598 всички по кадастралната карта на град Монтана.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310