Етаж от къща

Начална цена: 54160.00 лв. Покажи в EUR

117 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" № 21

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 11:00
Публикувана на: 11.10.2018 10:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 80371.241.363.1.1 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, едно, точка, три, шест, три, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371 /осем, нула, три, седем, едно/, община Чепеларе, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-5728.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК - гр. София, с адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ № 21 /двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ съгласно удостоверение по чл. 202 от ЗУТ от 116.98 кв.м. /сто и шестнадесет цяло и деветдесет и осем стотни/, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.241.363 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, едно, точка, три, шест, три/, с площ от 578 кв.м. /петстотин седемдесет и осем/, с прилежащи части на самостоятелния обект 12.77 кв.м. /дванадесет цяло и седемдесет и седем стотни/ идеални части от общите части, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - няма, над обекта - 80371.241.363.1.2 /осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, едно, точка, три, шест, три, точка, едно, точка, две/, който обект съгласно документ за собственост - нотариален акт № 120, том I, дело № 249/1975 г. на РС Чепеларе, представлява ПЪРВИ ЕТАЖ от двуетажна жилищна сграда, построена върху парцел XII-315 - дванадесети имот, пл. №315 /триста и петнадесети/, в кв. 32 /тридесет и две/ по плана на гр. Чепеларе, при граници на имота: улица, Георги Костадинов Калфов, жилищен блок „Скиор“ и терен на ДСК „Чепеларе“.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280