Други

Начална цена: 26042.08 лв. Покажи в EUR

280 кв.м., СВИЩОВ
м.Манастирски трап

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 13.11.2018 08:30
Публикувана на: 11.10.2018 14:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. От сграда 17-седемнадесет (работилници) - масивна, двуетажна със застроена площ - 510 (петстотин и десет) квадратни метра, разположена в УПИ ХІV (четиринадесет римско) в м."Манастирски трап" по плана на гр. Свищов, одобрен със Заповед № 243/02.03.2004 г., САМО ОБОСОБЕН ОБЕКТ съгл. Проект одобрен на 28.06.2010 г. на Община Свищов, който обособен обект включва БИТОВО ПОМЕЩЕНИЕ И 3 БР. РАБОТИЛНИЦИ, със застроена площ от 280 (двеста и осемдесет) квадратни метра, съгл. проекта, а съгласно Схема № 7538/ 15.12.2010 г. на АГКК - СГКК-В. Търново: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.706.30.1.2, гр. Свищов, община Свищов, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД - 18- 10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: 18-621-29.01.2014г. На Началник на СГКК – Велико Търново; Адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, м.Манастирски трап, ет. 1, обект 2; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 65766.706.29, 65766.706.30; Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда; Брой нива на обекта: 1 (едно); площ по документ: 280 (двеста и осемдесет) квадратни метра; Ниво 1 - съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 65766.706.30.1.6, Под обекта: няма, Над обекта: няма; Стар идентификатор: няма; ведно със съответните проценти идеални части от общите части на сградата. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 26 042,08 лв. (двадесет и шест хиляди четиридесет и два лева и осем стотинки).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280