Етаж от къща

Начална цена: 41107.05 лв. Покажи в EUR

110 кв.м., ПЕТРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 10:00
Публикувана на: 12.10.2018 08:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.603.2012.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18- 70/ 14.12.2010 г./ 14.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Петрич, ул. „Калабак” № 25, ет. 2, ап. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2012, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части:....., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 56126.603.2012.1.1; над обекта: 56126.603.2012.1.3, съгласно справка по кадастралната карта, който имот съгласно Нотариален акт за договорна ипотека вписан в Сл. В при РС – Петрич с вх.рег.№ 2163/12.09.2008г., Акт № 96, том II, дело № 1765/2008год., представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, включващ дневна с площ от 19.00 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/, столова с площ от 12.18 кв.м. /дванадесет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/ и тераса към двете стаи, домакинско помещение, санитарен възел, баня и две спални с площ от 12.16 кв.м. /дванадесет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра/ и 13.28 кв.м. /тринадесет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра/, с обща тераса, който етаж е построен на кота +2.80 м. /две цяло и осем десети метра/ от триетажна масивна жилищна сграда- северен калкан, със застроена площ на сградата по строителни книжа от 110.43 кв.м. /сто и десет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ и състояща се от гаражен етаж на кота – 240 м. /минус две цяло и четири десети метра/ и два жилищни етажи, съответно на коти + 0.00 м. /нула метра/ и кота + 2.80 м. /две цяло и осем десети метра/, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III- 2012 /трети, за който е отреден имот с планоснимачен номер две хиляди и дванадесет/ в квартал 60 /шестдесет/ по подробния устройствен план на гр. Петрич, с площ на урегулирания поземлен имот от 690.00 кв.м. /шестстотин и деветдесет квадратни метра/ и при съседи на същия: от север УПИ II- 2011, от изток- улица „Калабак”, от юг- УПИ IV- 2013 и от запад УПИ Х- 2019 и УПИ IX- 2018.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Шукри Шукри Дервиш
Служебен номер: 796
Телефон: 0745 61591
E-mail: [email protected]
Адрес: Петрич, ул. Полковник Дрангов No10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.shukridervish.com
Виж всички активни обяви за имоти на Шукри Шукри Дервиш

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280