Производствен имот

Начална цена: 124497.60 лв. Покажи в EUR

871 кв.м., РУСЕ
бул. България №125

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 09:00
Публикувана на: 12.10.2018 09:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.8.54 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, петдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: град Русе, община Русе, област Русе, бул. БЪЛГАРИЯ № 125, с площ: 871 кв.м. /осемстотин седемдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 433 /четиристотин тридесет и три/, квартал: ИПЗ, парцел: IV-849 /четири римско тире осемстотин четиридесет и девет арабско/, Съседи: 63427.8.53, 63427.8.923, ВЕДНО С ЦЯЛАТА СГРАДА, КОЯТО ПОПАДА ВЪРХУ ИМОТА: СГРАДА 63427.8.54.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, петдесет и четири, точка, едно/, застроена площ 426 кв.м. /четиристотин двадесет и шест квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: Административна, делова сграда и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения по смисъла на чл. 92 от ЗС, описан в нотариален акт № 104, т. 4, рег. № 5368, нот. дело № 658/2004 г., по описа на Нотариус Албена Маркова с рег. № 433 на НК, с район на действие района на РРС, вх. № 14069 от 07.10.2004 г., акт № 142, т. 38, дело № 87247/2004 г., парт. книга, стр. 34193, 45898 по описа на СВп при РРС, като ОБОСОБЕНА ЗАПАДНА ПОЛОВИНА ОТ МАСИВНА МОНОЛИТНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от обособената част от 419 кв.м. /четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, състояща се от : СУТЕРЕН с обща площ от 389,05 кв.м. /триста осемдесет и пет квадратни метра/, в това число - ЗАЛИ с площ от 283.90 кв.м. /двеста осемдесет и три квадратни метра и деветдесет квадратни дециметра/ и коридори, стълбища, санитарни възли с площ от 64.10 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра и десет квадратни дециметра/; ПЪРВИ ЕТАЖ с обща площ от 419 кв.м. /четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, в това число ЗАЛИ И КАНЦЕЛАРИИ с площ 284.19 кв.м. /двеста осемдесет и четири квадратни метра и деветнадесет квадратни дециметра/ и коридори, стълбища, санитарни възли с площ от 100.16 кв.м. /сто квадратни метра и шестнадесет квадратни дециметра/; ВТОРИ ЕТАЖ с обща площ 290.89 кв.м. /двеста и деветдесет квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/, в това число ЗАЛИ И КАНЦЕЛАРИИ с площ 159.18 кв.м. /сто петдесет и девет квадратни метра и осемнадесет квадратни дециметра/ и коридори, стълбища, санитарни възли - с площ от 98.96 кв.м. /деветдесет и осем квадратни метра и деветдесет и шест квадратни дециметра/, заедно с 1/2 /една втора/ идеална част от терена, върху който е построена, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-433 /четири римско, четиристотин тридесет и три арабско/, с обща площ от 2361 кв.м. /две хиляди триста шестдесет и един квадратни метра/, находящ се в Източна промишлена зона, по регулационния план на град Русе, община Русе, с административен адрес град Русе, бул. България № 125 /сто двадесет и пет/, при граници за имота: север - УПИ XXIII-433, на изток - Вътрешнозаводски път, на запад - общи части и на юг - вътрешнозаводски път.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280