Вила

Начална цена: 2175.84 лв. Покажи в EUR

990 кв.м., РУСЕ
местност Барбуков Трап

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 09:00
Публикувана на: 12.10.2018 10:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.173.115 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и три, точка, сто и петнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на поземления имот: град Русе, община Русе, област Русе, местност БАРБУКОВ ТРАП, с площ: 990 кв.м. (деветстотин и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 222004 (двеста двадесет и две хиляди и четири), Съседи: 63427.173.114, 63427.173.116, 63427.233.35, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 63427.173.115.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, сто седемдесет и три, точка, сто и петнадесет, точка, едно), със застроена площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: друг вид сграда за обитаване, както и всички подобрения и приращения в имота

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3557
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 311