Парцел

Начална цена: 85488.00 лв. Покажи в EUR

7000 кв.м., Кичево

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 20.11.2018 10:53
Публикувана на: 12.10.2018 10:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 37099.42.21 (три, седем, нула, девет, девет, точка, четири, две, точка, две, едно), находящ се в с. Кичево, община Аксаково, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-57/05.07.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност Ташлъ Пунар, площ от 7000 кв.м. (седем хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0 (нула), при съседи: ПИ с идентификатори 37099.42.20, 37099.42.277, 37099.42.11, 37099.42.10

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280