Двустаен апартамент

Начална цена: 63000.00 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., Пампорово
гр. Смолян, м. Караманджа, комплекс "База за отдих", сграда № 4, ет. 3, ап. 41

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 11:00
Публикувана на: 12.10.2018 11:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в комплекс ,,База за отдих”, построен съгласно разрешение за строеж № 240 от 23.08.2005 година на главния архитект на община Смолян и одобрен инвестиционнен проект от 22.08.2005 г. на Главния архитект на община Смолян, състоящ се от пет жилищни групи ,,А1’’ /А едно/, ,,А2“ /A две/, ,,А3”/A три/, ,,В’’ и ,,С”, една обслужваща сграда и паркинг на две нива, ситуиран в паземлен имот с идентификатор 67653.1.51 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, пет, едно/, с пл. №51 /петдесет и първи/ от кадастрален район 1 /първи/ по кадастралната карта на град Смолян, община Смолян, област с административен център град Смолян, ЕКАТТЕ: 67653 /шест, седем, шест, пет, три/, одобрена със Заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АК-София, който имот е в местността ,,Караманджа”, с начин на трайно ползване - поземлен имот, с трайно предназначение населени места, с площ по кадастрална карта 3.948 /три декара и деветстотин четиридесет и осем/ дка, при съседи - поземлен имот 1.644, поземлен имот 1.34, поземлен имот 654.3, поземлен имот 1.646 и поземлен имот 1.54, образуващ урегулиран поземлен имот XV-1051 /петнадесет - хиляда петдесет и първи/ ,,База за отдих” от квартал 13 /тринадесети/ по устройствения план на град Смолян, м. „Караманджа“, като регулацията е утвърдена със заповед № 49/10.03.2005 година и който имот е целия застроен и незастроен с площ от 3.949 /три декара и деветстотин четиридесет и девет/, при граници и съседи - имот № 001644 /нула, нула, едно, шест, четири, четири/ - полски път на община Смолян, имот № 001034 /нула, нула, едно, нула, три, четири/ - ливада на наследници на Костадин Вълчев Сарахошев, имот № 654002 /шест, пет, четири, нула, нула, две / - иглолистна гора на наследниците на Рашид Хаджисалихов Еминов, имот № 001646 /нула, нула, едно, шест, четири, шест/ - полски път на община Смолян и имот № 001054 /нула, нула, едно, нула, пет, четири/ - ливада на Мария Иванова Манолова, а именно: АПАРТАМЕНТ № С-41 /,,С”, тире, четиридесет и едно/ в жилищна група ,,С’’, на трети /3/етаж, на кота + 2.80 /плюс две цяло и осемдесет стотни/, със застроена площ от 64.69 /шестдесет и четири цяло шестдесет и девет стотни квадратни метра/ кв.м., състоящ се от входно антре, дневна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: от три страни - дворно място и второ ниво на апартамент № С-36 /,,С”, тире, тридесет и шест/, ведно с 7.030 % /седем цяло и тридесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, който апартамент представлява съгласно схема на СК – Смолян № 2145 от 15.06.2007 г., презаверена на 19.12.2007 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 67653.1.51.4.11 /шест, седем, шест, пет, три, точка, едно, точка, пет, едно, точка, четири, точка, единадесет/, при граници съгласно гореописаната схема: на същия етаж - обект 008, под обекта - обект 009, над обекта - няма.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280