Парцел

Начална цена: 40864.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Генерал Кантарджиево

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 20.11.2018 10:55
Публикувана на: 12.10.2018 11:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 14653.151.19 (едно, четири, шест, пет, три, точка, едно, пет, едно, точка, едно, девет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-219/29.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма, с адрес на поземления имот - местност Ялнъз Баа, с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с площ от 3 000 кв.м (три хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), с променено предназначение, съгласно Решение 1/17-19март2009 г. на МЗХр, Обл. Дирекция Земеделие гр. Варна на "Жилищно строителство", при съседи: Поземлени имоти с идентификатори 14653.151.22, 14653.151.18, 14653.151.11, 14653.151.24, а съгласно акт за собственост изоставена НИВА, находяща се в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, местност Ялнъз Баа, с площ от 3 дка (три декара), пета категория на земята, съставляващо имот No 151019 (сто петдесет и една хиляди и деветнадесет) по плана за земеразделяне, образуван от имот 151010, при граници: имоти No No 151018 - изоставена нива, 000712 - полски път, 000392 - послки път, 151011 - изоставена нива

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280