Земеделски имот

Начална цена: 408240.00 лв. Покажи в EUR

1860 кв.м., Алеково
ОБЩ.СВИЩОВ

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 14.10.2018 до 14.11.2018
Обявяване на: 15.11.2018 11:30
Публикувана на: 12.10.2018 15:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ТРИЕТАЖНА МАСИВНА МОНОЛИТНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с площ 98 (деветдесет и осем) кв.м., включваща: На първи етаж - съблекалня, битовка, оръжейна и санитарен възел; На втори етаж - канцеларии и трапезария; На трети етаж - канцеларии и клуб; ЕДНОЕТАЖЕН ПАНЕЛЕН СКЛАД (манипулационна) с площ 810 (осемстотин и десет) кв.м.; ЕДНОЕТАЖЕН ПАНЕЛЕН СКЛАД ЗА ФУРАЖИ с площ 810 (осемстотин и десет) кв.м.; ЕДНОЕТАЖЕН МАСИВЕН КПП с площ 17 (седемнадесет) кв.м.; ВЕДНО И ЗАЕДНО с 34 (тридесет и четири) поземлени имота, върху които са разположени и построени гореописаните сгради, поземлените имоти с обща площ от 1 860 (хиляда осемстотин и шестдесет) дка, от които 30 (тридесет) находящи се в землището на с. Хаджидимитрово, Община Свищов, област Велико Търново и 4 (четири) находящи се в землището на с. Алеково, община Свищов, област Велико Търново и представляващи както следва: 1) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000151 (сто петдесет и едно), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05857/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 3.933 дка (три декара деветстотин тридесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000160 - друга производствена база на „Русалка” АД; имот № 000153 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000185 - рибарник на „Русалка” АД; 2) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000152 (сто петдесет и две), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05858/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 2.455 дка (два декара четиристотин петдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000181 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000267 – насип на „Русалка” АД; имот № 000185 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; 3) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000153 (сто петдесет и три), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05859/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 115.083 дка (сто и петнадесет декара и осемдесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000151 - насип на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000332 - полски път на Община Свищов; имот № 000160 - друга производствена база на „Русалка” АД; 4) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000160 (сто и шестдесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05860/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 5.016 дка (пет декара и шестнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000161 - друга производствена база на „Русалка” АД; имот № 000332 - полски път на Община Свищов; имот № 000153 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000151 - насип на „Русалка” АД; имот № 000185 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000188 - блато на Община Свищов; имот № 000339 - полски път на Община Свищов; 5) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000161 (сто и шестдесет и едно), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05861/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 6.550 дка (шест декара и петстотин и петдесет квадратни метра), начин на трайно ползване: ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000339 - полски път на Община Свищов; имот № 062007 - нива на ДПФ /съгласно нотариален акт имота е собственост на ОППК „Победа -93”/; имот № 062006 - нива на Константин Николаев Цанков; имот № 000332 - полски път на Община Свищов; имот № 000160 - друга производствена база на „Русалка” АД; 6) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000178 (сто седемдесет и осем), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05883/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 4.117 дка (четири декара сто и седемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000180 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000181 - рибарник на „Русалка” АД; 7) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000179 (сто седемдесет и девет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05862/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 4.712 дка (четири декара седемстотин и дванадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000198 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000180 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД;. Върху имота има следните ограничения: Защитена територия; 8) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000180 (сто и осемдесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05863/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 151.198 дка (сто петдесет и един декара и сто деветдесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000179 - насип на „Русалка” АД; 9) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000181 (сто осемдесет и едно), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05864/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 110.194 дка (сто и десет декара и сто деветдесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000178 - насип на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД, имот № 000152 - насип на „Русалка” АД; 10) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000185 (сто осемдесет и пет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05865/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 114.625 дка (сто и четиринадесет декара и шестстотин двадесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000267 - насип на „Русалка” АД, имот № 000152 - насип на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000151 - насип на „Русалка” АД; имот № 000160 - друга производствена база на „Русалка” АД; 11) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000195 (сто деветдесет и пет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05866/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 2.689 дка (два декара шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000218 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000197 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; 12) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000196 (сто деветдесет и шест), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05867/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 3.319 дка (три декара триста и деветнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000197 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000198 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; 13) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000197 (сто деветдесет и седем), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05868/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 159.147 дка (сто петдесет и девет декара и сто четиридесет и седем квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000195 - насип на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД, имот № 000196 - насип на „Русалка” АД; 14) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000198 (сто деветдесет и осем), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05869/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 178.072 дка (сто седемдесет и осем декара и седемдесет и два квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000196 - насип на „Русалка” АД; имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000179 - насип на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; 15) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000211 (двеста и единадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05870/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 1.845 дка (един декар и осемстотин петдесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000216 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000215 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; 16) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000212 (двеста и дванадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05871/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 1.333 дка (един декар и триста тридесет и три квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; имот № 000215 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000214 - рибарник на „Русалка”АД; 17) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000213 (двеста и тринадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05872/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 2.488 дка (два декара и четиристотин осемдесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000217 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000216 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; 18) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000214 (двеста и четиринадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05884/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 34.775 дка (тридесет и четири декара и седемстотин седемдесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000342 - насип на „Русалка” АД, имот № 000343 - насип на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД, имот № 000212 - насип на „Русалка” АД; 19) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000215 (двеста и петнадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05873/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 29.668 дка (двадесет и девет декара и шестстотин шестдесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000211 - насип на „Русалка” АД; имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; имот № 000212 - насип на „Русалка” АД; 20) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000216 (двеста и шестнадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05874/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 97.547 дка (деветдесет и седем декара и петстотин четиридесет и седем квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; имот № 000211 - насип на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000213 - насип на „Русалка” АД; 21) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000217 (двеста и седемнадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05875/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 102.834 дка (сто и два декара и осемстотин тридесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица - имот № 000213 - насип на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД, имот № 000227 - насип на „Русалка” АД; имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; 22) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000218 (двеста и осемнадесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05876/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 87.908 дка (осемдесет и седем декара и деветстотин и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000195 - насип на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000354 - полски път на Община Свищов, а съгласно нотариален акт за собственост при граници и съседи на имота: имот № 000267 - насип на „Русалка” АД; имот № 000195 - насип на „Русалка” АД; имот № 000333 - насип на „Русалка” АД; имот № 000347 - полски път на Община Свищов; 23) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000227 (двеста двадесет и седем), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05877/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 2.930 дка (два декара и деветстотин и тридесет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000229 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000217 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; 24) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000228 (двеста двадесет и осем), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05878/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 5.436 дка (пет декара и четиристотин тридесет и шест квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; землищна граница; имот № 137001 - нива на държавен поземлен фонд; имот № 000345 - полски път на община Свищов: имот № 078011 - ливада на Иван Костов Иванов; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000229 - рибарник на „Русалка” АД; 25) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000229 (двеста двадесет и девет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05879/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 159.262 дка (сто петдесет и девет декара и двеста шестдесет и два квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000227 - насип на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000228 - насип на „Русалка” АД; имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; 26) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000267 (двеста шестдесет и седем), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05880/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 6.188 дка (шест декара и сто осемдесет и осем квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000339 - полски път на Община Свищов; имот № 000188 - блато на Община Свищов; имот № 000160 - друта производствена база на „Русалка” АД; имот № 000185 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000152 - насип на „Русалка” АД; имот № 000181 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000178 - насип на „Русалка” АД; имот № 000180 – рибарник на „Русалка” АД; имот № 000179 - насип на „Русалка” АД; имот № 000198 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000196 - насип на „Русалка” АД; имот № 000197 -рибарник на „Русалка” АД; имот № 000195 - насип на „Русалка” АД; имот № 000218 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000354 - полски път на Община Свищов; имот № 000207 - блато на Община Свищов; имот № 070004 - нива на Стефка Николаева Колева-Бояджиева; имот № 070003 - нива на наследници на Христана Йорданова Маринова; имот № 070002 - нива на Русан Александров Русанов; имот № 000182 - блато на Община Свищов, а съгласно нотариален акт за собственост при граници и съседи на имота: имот № 000339 - полски път на Община Свищов; имот № 000188 - блато на Община Свищов; имот № 000160 - друга производствена база на „Русалка” АД; имот № 000185 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000152 - насип на „Русалка” АД; имот № 000181 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000178 - насип на „Русалка” АД; имот № 000180 – рибарник на „Русалка” АД; имот № 000179 - насип на „Русалка” АД; имот № 000198 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000196 - насип на „Русалка” АД; имот № 000197 -рибарник на „Русалка” АД; имот № 000195 - насип на „Русалка” АД; имот № 000218 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000347 - полски път на Община Свищов; имот № 000207 - блато на Община Свищов; имот № 070004 - нива на Иван Петров Данаилов; имот № 070003 - нива на Христана Йорданова Маринова; имот № 070002 - нива на Русан Александров Русанов; имот № 000182 - блато на Община Свищов; 27) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000270 (двеста и седемдесет), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05885/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 4.759 дка (четири декара и седемстотин петдесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000215 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000211 - насип на „Русалка” АД; имот № 000216 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000213 - насип на „Русалка” АД; имот № 000217 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000227 – насип на „Русалка” АД; имот № 000229 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000228 - насип на „Русалка” АД; имот № 078011 - ливада на Иван Костов Иванов; имот № 078010 - ливада на Иван Христов Христов; имот № 078009 - ливада на Цветан Милев Анчев; имот № 078008 - ливада на наследниците на Александър Дамянов Ангелов; имот № 078007 - ливада на „СОРТОВИ СЕМЕНА – ВАРДИМ“ ЕАД; имот № 078006 - ливада на Енчо Миланов Ангелов; имот № 078001 - използваема ливада на Марин Александров Маринов; имот № 077012 - нива на Енчо Миланов Ангелов; имот № 077010 - нива на наследниците на Асен Божанов Друмев; имот № 077009 - нива на „БАЛДЖИЕВИ-91“ ООД; имот № 077008 - нива на наследниците на Александър Костов Митев; имот № 077007 - нива на Христо Петков Григоров; имот № 077006 - нива на Цветанка Йорданова Великова; имот № 077005 - нива на Община Свищов; имот № 077004 - нива на Иванка Конова Димитрова; имот № 077003 - нива на Кръстю Тодоров Кръстев; имот № 077002 - нива на Радостина Миткова Митева и др.; имот № 077001 - нива на Симеон Илиев Митев; имот № 000354 - полски път на Община Свищов; имот № 000343 - насип на „Русалка” АД; имот № 000214 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000212 - насип на „Русалка” АД, а съгласно нотариален акт за собственост при граници и съседи на имота: имот № 000215 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000211 - насип на „Русалка” АД; имот № 000216 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000213 - насип на Община Свищов; имот № 000217 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000227 – насип на „Русалка” АД; имот № 000229 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000228 - насип на „Русалка” АД; имот № 078011 - ливада на наследниците на Коста Иванов Костов; имот № 078010 - ливада на Иван Христов Христов; имот № 078009 - ливада на Цветан Милев Анчев; имот № 078008 - ливада на наследниците на Александър Дамянов Ангелов; имот № 078007 - ливада на Ангел Ангелов Ангелов; имот № 078006 - ливада на Енчо Миланов Ангелов; имот № 078001 - използваема ливада на Марин Александров Маринов; имот № 077012 - нива на Енчо Миланов Ангелов; имот № 077010 - нива на наследниците на Асен Божанов Друмев; имот № 077009 - нива на Еленка Цанева Копчева; имот № 077008 - нива на наследниците на Александър Костов Митев; имот № 077007 - нива на Христо Петков Григоров; имот № 077006 - нива на наследниците на Йордан Великов Филипов; имот № 077005 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 077004 - нива на Марийка Генова Конова; имот № 077003 - нива на Кръстю Тодоров Кръстев; имот № 077002 - нива на Радостина Миткова Митева; имот № 077001 - нива на Симеон Илиев Митев; имот № 000347 - полски път на Община Свищов; имот № 000343 - насип на „Русалка” АД; имот № 000214 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000212 - насип на „Русалка” АД; 28) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000333 (триста тридесет и три), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05886/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 10.899 дка (десет декара осемстотин деветдесет и девет квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000299 - вътрешна река на МЗХ-ХМС; имот № 000199 - блато на Община Свищов; имот № 202004 – пасище, мера на Община Свищов; имот № 000199 - блато на Община Свищов; имот № 000354 - полски път на Община Свищов; имот № 000218 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000195 - насип на „Русалка” АД; имот № 000197 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000196 - насип на „Русалка” АД; имот № 000198 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000179 - насип на „Русалка” АД; имот № 000180 – рибарник на „Русалка” АД; имот № 000178 - насип на „Русалка” АД; имот № 000181 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000152 - насип на „Русалка” АД; имот № 000185 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000151 - насип на „Русалка” АД; имот № 000153 - рибарник на „Русалка” АД, а съгласно нотариален акт за собственост при граници и съседи на имота: имот № 000263 - вътрешна река на МЗГ-ХМС; имот № 000199 - блато на Община Свищов; имот № 202004 - залесена територия - остатъчен фонд-реални граници; имот № 000199 - блато на Община Свищов; имот № 000347 - полски път на Община Свищов; имот № 000218 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000195 - насип на „Русалка” АД; имот № 000197 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000196 - насип на „Русалка” АД; имот № 000198 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000179 - насип на „Русалка” АД; имот № 000180 – рибарник на „Русалка” АД; имот № 000178 - насип на „Русалка” АД; имот № 000181 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000152 - насип на „Русалка” АД; имот № 000185 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000151 - насип на „Русалка” АД; имот № 000153 - рибарник на „Русалка” АД; 29) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000342 (триста четиридесет и две), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05882/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 7.700 дка (седем декара и седемстотин квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000228 - насип на „Русалка” АД; имот № 000229 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000227 - насип на „Русалка” АД; имот № 000217 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000213 - насип на „Русалка” АД; имот № 000216 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000211 - насип на „Русалка” АД; имот № 000215 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000212 - насип на „Русалка” АД; имот № 000214 - рибарник на „Русалка” АД; имот№ 000343 - насип на „Русалка” АД; имот № 000354 - полски път на Община Свищов; имот № 000226 - блато на Община Свищов, а съгласно нотариален акт за собственост при граници и съседи на имота: имот № 000228 - насип на „Русалка” АД; имот № 000229 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000227 - насип на „Русалка” АД; имот № 000217 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000213 - насип на „Русалка” АД; имот № 000216 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000211 - насип на „Русалка” АД; имот № 000215 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000212 - насип на „Русалка” АД; имот № 000214 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000343 - насип на „Русалка” АД; имот № 000347 - полски път на Община Свищов; имот № 000226 - блато на Община Свищов; 30) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000343 (триста четиридесет и три), находящ се в землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77013, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К05851/16.07.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 2.207 дка (два декара двеста и седем квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота: имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; имот № 000214 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000354 – полски път на Община Свищов, а съгласно нотариален акт за собственост при граници и съседи на имота: имот № 000342 - насип на „Русалка” АД; имот № 000214 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000270 - насип на „Русалка” АД; имот № 000347 – полски път на Община Свищов; 31) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000071 (седемдесет и едно), находящ се в землището на с. Алеково с ЕКАТТЕ 00237, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К03496/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 149.121 дка (сто четиридесет и девет декара и сто двадесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000235 - насип на „Русалка” АД; имот № 000237 - насип на „Русалка” АД; имот № 000236 - полски път на Община Свищов; 32) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000072 (седемдесет и две), находящ се в землището на с. Алеково с ЕКАТТЕ 00237, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К03497/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 192.445 дка (сто деветдесет и два декара и четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), начин на трайно ползване: РИБАРНИК, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000237 - насип на „Русалка” АД; имот № 000235 – насип на „Русалка” АД, землищна граница; имот № 000236 - полски път на Община Свищов; 33) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000235 (двеста тридесет и пет), находящ се в землището на с. Алеково с ЕКАТТЕ 00237, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К03498/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 10.924 дка (десет декара и деветстотин двадесет и четири квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000284 - пасище, мера на кметство на с. Алеково; землищна граница; имот № 000072 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000237 - насип на „Русалка” АД; имот № 000071 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000236 - полски път на Община Свищов; имот № 070008 - ливада на Марийка Колева Тодорова; имот № 070001 - ливада на ЕТ „Комита – Борослав Димитров“; имот № 000363 - полски път на община Свищов; имот № 120001 - ливада на Йонка Иванова Апостолова; имот № 000190 - отводнителен канал на МЗХ-ХМС; имот № 138002 - пасище, мера на наследниците на Александър Стефанов Златанов; 34) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000237 (двеста тридесет и седем), находящ се в землището на с. Алеково с ЕКАТТЕ 00237, общ. Свищов, обл. Велико Търново, съгласно Скица № К03499/30.05.2012 г. на ОСЗГ – гр. Свищов, с площ от 4.362 дка (четири декара и триста шестдесет и два квадратни метра), начин на трайно ползване: НАСИП, при граници и съседи на имота съгласно горецитираната скица: имот № 000071 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000235 - насип на „Русалка” АД; имот № 000072 - рибарник на „Русалка” АД; имот № 000236 - полски път на община Свищов; Уточнение: Експлоатираните Рибарници се водоснабдяват от изградения канал. Върху всички гореописани недвижими имоти има следните ограничения: Защитена територия. Защитена местност. Забраняват се дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита, съгласно ЗЗТ и заповедта за обявяване. Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3484
  • Продажба на МПС: 139
  • Продажба на имущество: 310