Производствен имот

Начална цена: 415840.00 лв. Покажи в EUR

11055 кв.м., ПЛЕВЕН
ул.’’Гренадирска"№116

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.02.2019 до 11.03.2019
Обявяване на: 12.03.2019 09:00
Публикувана на: 11.01.2019 15:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №876/ 2017г. с Изх. № 1506/ 11.01.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.02.2019г. до 17.00 часа на 11.03.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на „НТИ – ГРУП“АД, представлявано от Николай Димитров Таков, Любка Йорданова Думанова- Язаджиева и Нели Добрева Мирчева, за задължение на „СК-13 ХОЛД-ИНГ“АД-в несъстоятелност, представлявано от Георги Христов Неделчев, Илиян Жеков Тенев и Мария Павлова Гашарова, с назначен синдик Ралица Пламенова Топчиева, „СК-13 ПЪТСТРОЙ”АД-в несъстоятелност, представлявано от Георги Христов Неделчев, с назначен синдик Любен Иванов Иванов, „СК ХИДРОСТРОЙ“АД, представлявано от Димитър Фьонг Лъу, Цветан Добрев Цветанов, Траян Цветанов Добрев, „СК-13 ТРАНССТРОЙ“АД-в несъстоятелност, представлявано от Стоян Иванов Гашаров, Найден Владимиров Конов и Ваня Георгиева Такова, с назначен синдик Елин Господинов Топалов, „РК-СТРОЙ“АД, представлявано от Юлиан Иванов Йовчев и „СК-13 ПЪТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, представлявано от Галина Ангелова Порожанова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.652.614 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет/, находящ се в град Плевен, община Плевен, Област Плевен, с административен адрес: град Плевен, ул.’’Гренадирска"№116 (сто и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – Заповед КД-14-15-28/30.04.2010 година на Началника на СГКК - Плевен, с площ на имота 11 055,00 кв.м. (единадесет хиляди петдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, стар идентификатор 56722.652.426 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, четиристотин двадесет и шест), при съседи: имоти с идентификатори 56722.652.635, 56722.652.613, 56722.652.631, 56722.652.420, 56722.652.478, 56722.652.686, ЗАЕДНО с построените в него: 1. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 56722.652.614.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две точка, шестстотин и четиринадесет, точка, едно/, находяща се в град Плевен, община Плевен, Област Плевен, с административен адрес: град Плевен, ул.“Гренадирска” № 116 (сто и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена - Заповед КД-14-15-28/30.04.2010 година на Началника на СГКК - Плевен, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.652.614 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет), която сграда е с площ 411,00 кв.м. (четиристотин и единадесет квадратни метра), брой етажи: 4 /четири/, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор 56722.652.426.1 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, четиристотин двадесет и шест,точка, едно); 2. СТОЛОВА - СГРАДА с идентификатор 56722.652.614.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, две/, находяща се в град Плевен, община Плевен, Област Плевен, с административен адрес: град Плевен, ул."Гренадирска” № 116 (сто и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена - Заповед КД-14-15-28/30.04.2010 година на Началника на СГКК - Плевен, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.652.614 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет), която сграда е с площ 783,00 кв.м. (седемстотин осемдесет и три квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Сграда за обществено хранене, стар идентификатор 56722.652.426.2 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, четиристотин двадесет и шест, точка, две); 3. КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА - СГРАДА с идентификатор 56722.652.614.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, три/, находяща се в град Плевен, община Плевен, Област Плевен, с административен адрес: град Плевен, ул."Гренадирска” № 116 (сто и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена - Заповед КД-14-15-28/30.04.2010 година на Началника на СГКК - Плевен, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.652.614 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет), която сграда е с площ 59,00 кв.м. (петдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за търговия, стар идентификатор 56722.652.426.3 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и две,точка,четиристотин двадесет и шест, точка, три); 4. ТРАФОПОСТ - СГРАДА с идентификатор 56722.652.614.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет,точка,пет), находяща се в град Плевен, община Плевен, Област Плевен, с административен адрес: град Плевен, ул.’'Гренадирска” № 116 (сто и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена - Заповед КД-14-15-28/30.04.2010 година на Началника на СГКК - Плевен, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.652.614 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка, шестотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет), която сграда е с площ 31,00 кв.м. (тридесет и един квадратни метра), брой етажи 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 56722.652.426.31 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и две, точка, четиристотин двадесет и шест, точка, тридесет и едно); 5. АГРЕГАТНО ПОМЕЩЕНИЕ - СГРАДА с идентификатор 56722.652.614.6 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет, точка, шест), находяща се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с административен адрес: град Плевен, ул.’’Гренадирска” № 116 (сто и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК. последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена - Заповед КД-14-15-28/30.04.2010 година на Началника на СГКК - Плевен, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.652.614 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и две, точка, шестстотин и четиринадесет), която сграда е с площ 15,00 кв.м. (петнадесет квадратни метра), брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор 56722.652.426.19 (петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и две, точка, четиристотин двадесет и шест. точка, деветнадесет), които имоти са подробно описани в Нотариален акт за собственост-констативен №85, том 1, рег.№548, дело №33/2009г. на Нотариус Галя Бонева, рег.№360 на НК, вписан вх.рег.№2460/27.02.2009г., акт №101, том 4, дело №779 от 2009г. на СВ Плевен и заповед №РД-12-907/01.04.2010г. на Община Плевен за ПУП. - при първоначална цена – 415 840 лева, от които за земя 298 480 лева. Данъчната оценка за целия имот, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ е 690 872.10 лева, в това число за земя 280 857.60 лева. „НТИ – ГРУП “ АД, е дерегистрирано по ЗДДС на 20.11.2017г. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 2, акт №21/2010г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД; възбрана том 3, акт №4/2017г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, по изп.дело № 20178150400876/2017г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписванията, Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Ивайло Христов Новаков, служител на „ТИМ“ЕАД, клон Плевен. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400876/2017г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.03.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3012
  • Продажба на МПС: 205
  • Продажба на имущество: 257