Многостаен апартамент

Начална цена: 66330.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., РАЗГРАД
ул." Георги Раковски"№17А, ет.3, ап.3

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 12.02.2019 до 12.03.2019
Обявяване на: 13.03.2019 11:00
Публикувана на: 11.02.2019 08:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 (една трета) идеална част от 183/328 (сто осемдесет и три от триста двадесет и осем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61710.502.274 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка двеста седемдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Разград, улица „Юрий Венелин“ № 9 (девет), с площ от 328 (триста двадесет и осем) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), с номер по предходен план: 274, квартал: 60, парцел: XVII, при граници: 61710.502.261, 61710.502.7077, 61710.502.7005 и 61710.502.273, и от построената в този имот четириетажна жилищна многофамилна сграда с идентификатор № 61710.502.274.1 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка двеста седемдесет и четири точка едно), със застроена площ от 98 (деветдесет и осем) квадратни метра, САМО – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 61710.502.274.1.3 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка двеста седемдесет и четири точка едно точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Разград, община Разград, област Разград, улица „Георги Раковски“ № 17А (седемнадесет, буква „А“), етаж 3 (три), апартамент 3 (три), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1(едно), състоящо се от две спални, кухня, столова, хол и сервизни помещения, със застроена площ от 120 (сто и двадесет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта- 61710.502.5274.1.2 и над обекта – няма, заедно с прилежащото му избено помещение № 1(едно), с полезна площ от 13 (тринадесет) квадратни метра, при граници за избеното помещение: ляво – избено помещение на жилище №2, дясно – избено помещение на жилище № 1 и горе- жилище №1, ведно с 28.27% (двадесет и осем цяло и двадесет и седем стотни процента) идеални части от общите части на сградата и 1/3 (една трета) идеална част от тавана., При начална продажна цена 66 330.00 лв. (шестдесет и шест хиляди триста и тридесет лева). Тежести на имота: учредена Договорна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, с вх.рег.№ 2212/09.05.2013г. , акт №77, том 1, стр.63844 на Служба по вписванията – Разград. Начална дата на проданта – 12.02.2019 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 12.03.2019 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 12.03.2019г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД - РАЗГРАД. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД , IBAN BG50CECB97905040193100, BIC CECBBGSF по изпълнително дело №20177610400019. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 13.03.2019г. в 11:00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД - РАЗГРАД. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4643
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 352