Други

Начална цена: 8000.00 лв. Покажи в EUR

2789 кв.м., Веселиново
ПИ с ИДН 10776.15.29

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Дженко Георгиев Дженков
Срок: от 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 02.04.2019 12:30
Публикувана на: 27.02.2019 15:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. /една от две идеални части/ от следния недвижим имот, намиращ се в землището на село Веселиново, община Тунджа, област Ямбол и представляващ: Поземлен имот с идентификатор 10776.15.29 /десет хиляди и седемстотин и седемдесет и шест точка петнадесет точка двадесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Веселиново, одобрени със заповед №РД-18-334/13.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 2789 кв.м. /две хиляди и седемстотин и осемдесет и девет кв.м./, в местността „КРИВОТО КЮШЕ”, с трайно предназначение на територията: Нарушена, с начин на трайно ползване: Депо за вторични суровини, при съседи на поземления имот-поземлени имоти с идентификатори: 10776.15.25, 10776.15.37, 10776.15.40, 10776.15.41 и 10776.15.28, а по документ за собственост - Незастроен терен с площ 2790.00 кв.м. /две хиляди и седемстотин и деветдесет кв.м./, съставляващ урегулиран поземлен имот I-29 /римско едно, арабско двадесет и девет/ в масив 15 /петнадесет/ по КВС на землището на село Веселиново, при граници: ПИ №015028; ПИ №015027; ПИ №015025 и път.

ЧСИ

Име: Дженко Георгиев Дженков
Служебен номер: 932
Телефон: 0887 524274
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ямбол, ул.Бузлуджа №17, ет.3, офис 11-12
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дженко Георгиев Дженков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3420
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232