Търговски имот

Начална цена: 210236.40 лв. Покажи в EUR

360 кв.м., Дебелец
ул. "Иван Вазов" №7А

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 12.03.2019 до 12.04.2019
Обявяване на: 15.04.2019 10:00
Публикувана на: 08.03.2019 10:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – РАБОТИЛНИЦА с 4 (четири) броя гаражни клетки, със застроена площ 360 ( триста и шестдесет ) кв.метра и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж, с адрес: гр. Дебелец, ул. „Иван Вазов“ №7А, разположена в източната част на УПИ XII – 681 (дванадесет римско за шестстотин осемдесет и едно) за Обществено обслужване, кв.48 (четиридесет и осем) по плана на гр.Дебелец, целият УПИ с площ 857 (осемстотин петдесет и седем) кв.м., при граници на УПИ: изток – УПИ VI – 688, запад – УПИ XI – 681, север УПИ II – 683 и УПИ III – 684, юг – УПИ XIII – 681 и вътрешна улица, ЗАЕДНО със 724/4531 (седемстотин двадесет и четири от четири хиляди петстотин тридесет и едно) идеални части от следните урегулирани поземлени имоти, а именно: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII – 681 /осем римско за шестстотин осемдесет и едно/ за РПК, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по плана на гр. Дебелец, съгласно Скица № 1592 – 1/ 22.11.2018г. , издадена от Община Велико Търново с площ на целия УПИ – 1081(хиляда и осемдесет и един) кв.м., при граници: УПИ IX – 690, УПИ XIII – 681, вътрешна улица, УПИ X – 681, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота; 2.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X – 681 /десет римско за шестстотин осемдесет и едно/ за Обществено обслужване, квартал 48 /четиридесет и осем/ по плана на гр. Дебелец, с адрес гр.Дебелец, ул. „Иван Вазов“ №7-В, съгласно Скица № 1592 – 2 / 22.11.2018г, издадена от Община Велико Търново, с площ на целия УПИ – 907 (деветстотин и седем) кв.м., при граници: изток – УПИ VIII – 681 и вътрешна улица, запад – улица, север – вътрешна улица, юг – улица, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, 3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI – 681 /единадесет римско за шестстотин осемдесет и едно/ за Обществено обслужване, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по плана на гр. Дебелец, съгласно Скица № 1592 – 3 / 22.11.2018г., издадена от Община Велико Търново, с площ на целия УПИ – 635 (шестстотин тридесет и пет) кв.м., при граници: изток – УПИ XII – 681, кв.48, запад – улица, север – УПИ I – 682 и УПИ II – 683, юг – вътрешна улица, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения на имота, 4.УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII – 681 /дванадесет римско за шестстотин осемдесет и едно/ за Обществено обслужване, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по плана на гр. Дебелец, с адрес гр. Дебелец, ул. „Иван Вазов“ №7-А, съгласно Скица № 1592 – 4/ 22.11.18г., издадена от Община Велико Търново, с площ на целия УПИ – 857 /осемстотин петдесет и седем/ кв.м., при граници: изток – УПИ VI – 688, запад – УПИ XI – 681, север - УПИ II – 683 и УПИ III – 684, юг - УПИ XIII – 681 и вътрешна улица, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота, 5. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII – 681 /тринадесет римско за шестстотин осемдесет и едно/ за Обществено обслужване, в квартал 48 /четиридесет и осем/ по плана на гр.Дебелец, съгласно Скица №1592 – 5/ 22.11.2018г., издадена от Община Велико Търново, с площ на целия УПИ – 646 (шестстотин четиридесет и шест ) кв.м., при граници: изток – УПИ VII – 689, запад – вътрешна улица, север – УПИ XII – 681, юг – УПИ VIII – 681, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота и от вътрешна улица тупик с о.т. 184а, о.т. 185а, о.т. 186а и о.т. 187а, които имоти /УПИ и вътрешна улица/ са образувани по силата на Заповед РД 22 – 2122/20.10.2015г. на Кмета на Община Велико Търново от УПИ VIII – 681 (осем римско за шестстотин осемдесет и едно), кв.48 (четиридесет и осем) по предходния план на гр.Дебелец, целият с площ от 4531 (четири хиляди петстотин тридесет и един) кв.м.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223