Вила

Начална цена: 35800.00 лв. Покажи в EUR

1980 кв.м., СЛИВЕН
местност Лозарски връх

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 16.03.2019 до 16.04.2019
Обявяване на: 17.04.2019 16:00
Публикувана на: 13.03.2019 10:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1980/2005 ид.ч. /хиляда деветстотин и осемдесет върху две хиляди и пет идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.418.220 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и осемнадесет точка двеста и двадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 2 005 кв.м. /две хиляди и пет квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, местност „Лозарски връх“, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2923577, ведно с построените в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор № 67338.418.220.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и осемнадесет точка двеста и двадесет точка едно/, със застроена площ 95кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за обществено хранене; 2. Сграда с идентификатор № 67338.418.220.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и осемнадесет точка двеста и двадесет точка две/, със застроена площ 115.00 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за обществено хранене; 3. Сграда с идентификатор № 67338.418.220.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и осемнадесет точка двеста и двадесет точка три/, със застроена площ 17.00кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за обществено хранене и 4. Сграда с идентификатор № 67338.418.220.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и осемнадесет точка двеста и двадесет точка четири/, със застроена площ 54.00кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за обществено хранене, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.418.222, поземлен имот с идентификатор № 67338.418.224, поземлен имот с идентификатор № 67338.418.227, поземлен имот с идентификатор № 67338.418.225, поземлен имот с идентификатор № 67338.418.219 и поземлен имот с идентификатор № 67338.418.221.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3425
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232