Производствен имот

Начална цена: 251942.40 лв. Покажи в EUR

1759 кв.м., ТЕТЕВЕН
ул. "Воловийте" № 34

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 09.03.2019 до 09.04.2019
Обявяване на: 10.04.2019 14:00
Публикувана на: 14.03.2019 10:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, застроен, с административен адрес на имота на гр. Тетевен, ул."Воловийте" №34, с площ по Скица на поземлен имот с № 15-261649-24.06.2015.г. на СГКК - Ловеч, от 1 759 кв.м. /хиляда седемстотин петдесет и девет кв.м./, и площ по доказателствения акт за собственост, от около 1 707 кв.м. (хиляда седемстотин и седем кв.м.), като този имот е заснет понастоящем по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Тетевен, одобрени със Заповед с №РД-18-6/06.03.2009.г. на Изпълнителен директор на АГКК - гр.София, и съответства на имот с идентификатор 72343.500.3038 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, нула, три, осем/, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана", Начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект", по ЗРП на гр.Тетевен от 1969 г. представляващ парцел IX - 54 /девети римско за пл.номер петдесет и четвърти/, от кв. 5 /пети/, при граници и съседи на имота по посочената Скица: имоти с идентификатори: 72343.500.3075; 72343.500.3037; 72343.500.3034; 72343.500.3076; и 72343.500.3039, ведно с построените в този имот: 1. Сграда със смесено предназначение застроена върху площ според заснемането си от 551 кв.м. (петстотин петдесет и един кв.м.), на 2 (два) етажа, по Скица на сграда с №15-261659-24,06.2015.г. на СГКК - Ловеч, заснета като имот с идентификатор 72343.500.3038.1 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, нула, три, осем, точка, едно/, а по доказателствен акт за собственост описана като Сграда със смесено предназначение, представляваща масивна сграда на два етажа и мазе, с ж.б. плочи, носещи тухлени зидове, със застроена площ от 1 157 кв.м. /хиляда сто петдесет и седем кв.м./ и 2. Складова база, склад, застроен върху площ според заснемането си от 138 кв. м. (сто трийсет и осем кв.м.), на 1 (един) етаж, по Скица на сграда с №15-261662- 24.06.2015.г. на СГКК - Ловеч, заснета като имот с идентификатор 72343.500.3038.2 /седем, две, три, четири, три, точка, пет, нула, нула, точка, три, нула, три, осем, точка, две/, а по доказателствен акт за собственост описана като Масивна сграда - представляваща пристройка, с носещи ж.б.греди, колони и щурцове, и скелетна тухлена зидария, застроена на площ от 119 кв.м. /сто и деветнайсет кв.м./.;
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №2233/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223