Земеделска земя

Начална цена: 3187.00 лв. Покажи в EUR

5825 кв.м., Константиново
МЕСТНОСТТА "ДЪРЖАВНОТО БЛАТО"

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Трифон Димитров Димитров
Срок: от 15.03.2019 до 15.04.2019
Обявяване на: 16.04.2019 14:30
Публикувана на: 14.03.2019 16:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.част от НИВА от 5.825 дка., четвърта категория земеделска земя, в местността „ДЪРЖАВНОТО БЛАТО“, парцел № 24 от масив № 13, представляваща имот № 013024 по плана за земеразделяне в землището на с.Новоселци, обл. Бургас, ЕКНМ 52279, при граници и съседи: Имот № 013006 Нива на Васил Николов Шаламанов; Имот № 013003 Нива на насл. на Тома Димитров Джеферлиев; Имот № 013025 Нива на Христо Николов Шаламанов; № 000200 Полски път, стопанисван от общината, която съгласно скица е идентична с 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор № 52279.13.24, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Константиново, общ. Камено, обл. Бургас, по КККР одобрена със Заповед № РД-18-38/ 27.07.2015г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, последно изменениние със заповед: няма издадена запове за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: местност ДЪРЖАВНО БЛАТО, целият с площ от: 5824 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория при неполивни условия: 4, при съседи: 52279.13.25, 52279.13.3, 52279.13.6, 52279.13.47

ЧСИ

Име: Трифон Димитров Димитров
Служебен номер: 801
Телефон: 056 530012
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул.Александровска №82, вх.В, ет.2, ап.8
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Трифон Димитров Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3421
  • Продажба на МПС: 197
  • Продажба на имущество: 232