Двустаен апартамент

Начална цена: 139500.00 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 19.04.2019 09:00
Публикувана на: 15.03.2019 09:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 10.12.2018 г., собственост на Георги Димитров Тарашманов, а именно: АПАРТАМЕНТ № 53 /петдесет и три/, разположен на 8 /осми/ етаж, във вход „Б” от жилищна сграда, находяща се в град София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 107 /сто и седем/ бивш бул. „Г. Димитров” № 107-125 /сто и седем тире сто двадесет и пет/, който апартамент е със застроена площ от 80.92 кв. м. /осемдесет цяло и двадесет и две стотни квадратни метра/ и се състои от две стаи, дневна, кухня, баня, клозет, антре и два балкона, при граници и съседи на същия: от изток- бул. „Княгиня Мария Луиза”, от запад- двор на сградата, от север- апартамент № 27 /двадесет и седем/ на Николина Николова Левтерова и юг- стълбище и апартамент № 54 /петдесет и четири/ на Надка Методиева Илиева, ЗАЕДНО с МАЗЕ № 10 /десет/ с площ 2.19 кв. м. /две цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/ при граници и съседи на същото: от изток- мазе № 11 /единадесет/, собственост на Маргарита Иванова Манева, от запад- коридор, от север- мазе № 9 /девет/ на Цветанка Николова Петрова, от юг- коридор, ЗАЕДНО с ТАВАН № 12 /дванадесет/ с площ 7.42 кв. м. /седем цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра/ при граници и съседи на същия: от изток- бул. „Княгиня Мария Луиза”, от запад- коридор на таваните, от север- таван № 11 /единадесет/ на Момчил Стоилов Ушньов, юг- таван № 13 /тринадесет/ на Колю Стефанов Колев, Марийка Николова Колева, заедно с 0.877% /нула цяло осемстотин седемдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 0.877% /нула цяло осемстотин седемдесет и седем хилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо групирани парцели I /първи/, II /втори/, III /трети/, IV /четвърти/, V /пети/, VI /шести/, VII /седми/, XVII /седемнадесети/, VIII /осми/, IX /девети/, Х /десети/, XI /единадесети/, XVI /шестнадесети/, XVIII /осемнадесети/, XIX /деветнадесет/, ХХ /двадесети/, XXI /двадесет и първи/, XXII /двадесет и втори/, XXIII /двадесет и трети/, ивица на працел XXIV /двадесет и четвърти/ до калкан на парцел XXIII /двадесет и трети/, XXV /двадесет и пети/, XXVI /двадесет и шести/, XXVII /двадесет и седми/, XXVIII /двадесет и осми/ в кв. 78 /седемдесет и осем/, местността „Банишора”, по плана на гр. София, групиран в нов парцел I /първи/ при съседи: изток- бул. „Княгиня Мария Луиза” /по нотариален акт бул. „Г. Димитров”/, запад- двор на сградата, север- жилищна сграда на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 105 /по нотариален акт бул. „Г. Димитров” 105/ и юг- жилищна сграда на бул. „Княгиня Мария Луиза” № 127 /по нотариален акт бул. „Г. Димитров” № 127/. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 195, том 21, № от дв.вх.рег. 45632 от 24.09.2013 г. в полза на „Топлофикация“ ЕАД по изпълнително дело № 20138440402963 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, Възбрана № 212, том 21, № дв.вх.рег. 86587 от 19.12.2017 г. в полза на „Юробанк България“ ЕАД по изпълнително дело № 20179230400381 по описа на ЧСИ Георги Николов, Възбрана № 7, том 21, № дв.вх.рег. 78400 от 27.11.2018 г. в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД по изпълнително дело № 20188440403160 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, Договорна ипотека № 90, том 6, № от дв.вх.рег. 10752 от 25.03.2010 г. в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД, Договорна ипотека № 47, том 65, № дв.вх.рег. 72985 от 04.10.2007 г. в полза на взискателя- „Първа Инвестиционна банка” АД. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 139 500.00 лв. /сто тридесет и девет хиляди и петстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 54, на 19.04.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 18.03.2019 г. и завършва на 18.04.2019 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа, след предварителна уговорка на тел. 0700 20 844. За пазач на имота е определен Евгений Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440403160. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 19.04.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 25.02.2019 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223