Производствен имот

Начална цена: 699840.00 лв. Покажи в EUR

45482 кв.м., СЛИВНИЦА

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Стоян Атанасов Лазаров
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 19.04.2019 09:00
Публикувана на: 15.03.2019 09:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СКЛАДОВО ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА, състояща се от Терен /земя/ от 45 482,15 /четиридесет и пет хиляди и четиростотин осемдесет и две цяло и петнадесет стотни/ кв. м., представляваща част от имот в землището на град Сливница, с кадастрална единица № 000239, целият с площ 54.992 дка,  която част съставлява НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 00023901 с променено предназнчение на земята, съгласно решение № КЗ-1 от 18.03.1980 г. на комисия по земята при НАПС и Решение № К33-6 от 04.09.1997 г. на комисията на земеделски земи при МЗГАР, в местността "Бабин дел" по плана на земеразделяне на землището на гр. Сливница, ЕКАТТЕ 67372 при граници на нурегулирания парцел: от север – имот № 00023904 - път за вътрешен достъп, имот № 00023903 - трафопост с прилежащ терен и имот № 040080- полски път, от изток – имот № 040080 - полски път, от юг – имот № 040077 нива на наседлниците на Величко Маринов Георев, имот № 040078 - нива на Община Сливница, имот № 000009 - гор. стопански терен на МЗГ, Държавно лесничейство и от запад имот № 0000023 - гор. стопански терен на МЗГ, Държавно лесничейство и имот № 000142 полски път на община Сливница, а съгласно скица на СГКК - Софийска област Поземлен имот с идентификатор 67372.127.26 /шест седем три седем две точка едно две седем точка две шест/, по кадастралната карта и кадастралнтие регистри на гр. Сливница, общ. Сливница, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-40/03.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед РД-4314/16.06.2017 г. на началник на СГКК – Софийска обласат; адрес на поземления имот: гр. Сливница, местност БАБИН ДЕЛ; площ: 47723 кв.м.; трайно предназначение на територията земеделска; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; категория на земята при неполивни условия: 10; номер по предходен план: 000239; съседи: 67372.26.146, 67372.26.147, 67372.127.29, 67372.127.2, 67372.127.4, 67372.40.78, 67372.127.5, 67372.127.6, 67372.127.7, 67372.40.77, 67372.40.80, 67372.127.28, заедно с изградените в имота сгради и съоръжения: ПРОИЗВОДСТВЕНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА за производство на асфалтови и бетонови смеси с площадки: асфалтова база, бетонов възел, депо за интертни материали и трошачно стопанство, трафопост, РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА – масивна едноетажна сграда от самостоятелни стоманобетонови елементи със засроена площ 823 кв. м. И застроен обем – 2880.50 куб. м., ОТКРИТ СКЛАД за тр. Машини и съоръжения – масивна, едноетажна, полуотрктира сграда от сглобяеми стоманобетонни елементи със застроена площ 749 кв. м. И застроен обем 2621.15 куб. м. и АДМИНИСТРАТИВНО- БИТОВА СГРАДА – масивна едноетажна сграда от сглобяеми, стоманобетонни елементи със застроена площ от 217 кв.м. и застроен обем 564.198 куб. м.

ЧСИ

Име: Стоян Атанасов Лазаров
Служебен номер: 927
Телефон: 0700 11 927
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.stoyanlazarov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Атанасов Лазаров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223