Къща

Начална цена: 83576.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., Доспат
гр. Доспат, ул. "Малина" № 10

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 19.04.2019 14:00
Публикувана на: 15.03.2019 12:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /парцел/ VIII /осми/ от квартал 7 /седми/ по сега действащия план на град Доспат, община Доспат, област Смолянска, утвърден със Заповед № А-054/28.02.2005 година на кмета на общината, с площ за имота от 502 /петстотин и два/ кв. м., при съседи за същия: от изток – урегулиран поземлен имот /парцел/ IX /девети/ на община Доспат, от запад – урегулиран поземлен имот /парцел/ VII /седми/ на Ефрем Смилков Долев, от север – улица, и от юг – урегулиран поземлен имот /парцел/ XXIV /двадесет и четвърти/ на Николай и Реджеп Пехливанови, ВЕДНО с построените в описания имот ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 86 /осемдесет и шест/ кв. м., и ГАРАЖ със застроена площ от 37 /тридесет и седем/ квадратни метра. Описание съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-35/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор 23025.501.203 /две, три, нула, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, три/, с площ от 524 /петстотин двадесет и четири/ кв. м. и адрес гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Малина“ № 10, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – средно застрояване /от 10 до 15 м./, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – квартал 7, парцел VIII, при съседи: 23025.501.216, 23025.501.215, 23025.501.214, 23025.501.204, 23025.501.6005 и 23025.501.202, ведно с построените в имота сграда с идентификатор 23025.501.203.1 /две, три, нула, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, три, точка, едно/ със застроена площ от 87 /осемдесет и седем/ кв. м., брой етажи – 3 и преназначение – жилищна сграда – еднофамилна, и сграда с идентификатор 23025.501.203.2 /две, три, нула, две, пет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, три, точка, две/ със застроена площ от 34 /тридесет и четири/ кв. м., брой етажи – 1 /един/ и преназначение – селскостопанска сграда.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223