Земеделска земя

Начална цена: 14400.00 лв. Покажи в EUR

6000 кв.м., Храбърско
общ. Божурище, м. Венец

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Радост Руменова Горанова - Чолакова
Срок: от 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 19.04.2019 09:30
Публикувана на: 15.03.2019 13:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 6.000 дка (шест декара), VII (седма) категория в местността ВЕНЕЦ, съставляваща имот № 071004 /нула, седем, едно, нула, нула, четири/ по картата на землището, при граници и съседи на имота, съгласно скица: имот № 071003 - нива на Велика Лозанова Димитрова и др., имот № 071042 - нива на наследници на Йорданка Петрова Антова, имот № 071041 - нива на наследници на Никола Петров Рубенов, имот № 071040 - нива на Рилка Василева Иванова, имот № 071005 - нива на Борислав Костадинов Найденов и др. и имот № 071601 - полска път на Община гр. Божурище, за който е отреден УПИ XII-071004 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачен номер нула, седем, едно, нула, нула, четири), с идентификатор № 77400.71.4 (седемдесет и седем хиляди и четиристотин, точка, седемдесет и едно, точка, четири), съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ от 19.03.2018 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/28.03.2016 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с площ от 6 000 кв.м., кв. 5 по плана на м. Венец, с. Храбърско, общ. Божурище, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № ТС-142/29.04.2008 г. на Кмета на общ. Божурище, който е образуван от недвижим имот, находящ се в землището на село Храбърско, община Божурище, Софийска област.

ЧСИ

Име: Радост Руменова Горанова - Чолакова
Служебен номер: 925
Телефон: 0895 474 565
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски №35, ет. 2
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Радост Руменова Горанова - Чолакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223