Ателие, Таван

Начална цена: 136672.00 лв. Покажи в EUR

101 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. Пиротска № 13

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Александър Македониев Бизов
Срок: от 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 22.04.2019 09:00
Публикувана на: 15.03.2019 14:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Донка Хараланова при АЛЕКСАНДЪР БИЗОВ, Частен съдебен изпълнител вписан с рег.№ 850 към КЧСИ, с район на действие Софийски градски съд, адрес на кантората гр.София, бул. Васил Левски № 49, ет.1, ап.6 и на основание чл. 487 и следващите от ГПК, по писмено искане на взискателя по делото "Първа инвестиционна банка"АД, ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЛЕДНИЯТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Христо Йорданов Гочев, а именно: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр.София, ул.“Пиротска“ №13 /тринадесет/, в таванското подпокривно пространство на сградата, преустроен от таванските помещения на сградата с одобрен инвестиционен проект от 24.04.2008г., със застроена площ от 100,70 /сто цяло и седемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от: хол с трапезария и кухненски бокс, две стаи, баня –тоалетна и антре, при съседи: ул.“Пиротска“, ЕС „Пиротска“ 15, двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ от 105 /сто и пет/ кв.м., съставляващо поземлен имот №11 /единадесет/ в квартал 197 /сто деветдесет и седем/ по плана на гр.София, местността „Зона Б-2-1,2,3 /две – едно, две, три/ при граници: ул.“Пиротска“, ПИ 10, ПИ 13 и ПИ 12. Тежести на имота: Вписана Договорна ипотека в полза на взискателя в Служба по вписванията – гр. София, с дв. Вх. рег. 56371 , том 54, акт 89 от 30.07.2008г.; Вписана Възбрана с дв.вх. рег. 373, том 1, акт 55 от 10.01.2019г. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 136 672.00 лв. /сто тридесет и шест хиляди шестотин седемдесет и два лева и нула стотинки. Проданта ще се състои в сградата на Софийски Районен Съд, като започва на 19.03.2019г. и завършва на 19.04.2019г. /края на работния ден 17ч./. На 22.04.2019г. от 09:00ч. в сградата на СРС в гр.София, бул.”Цар Борис III” № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК. Имотът може да бъде оглеждан всяка събота и неделя от 10 до 17 часа по време на проданта. Пазач на имота е Христо Йорданов Гочев, с адрес имота. Задатъкът в размер на 10% от началната цена се внася в „Банка Пиреос България“ АД по IBAN BG48PIRB80331602430154, BIC код на банката: PIRBBGSF, титуляр на сметката ЧСИ Александър Бизов. Писмените предложения и квитанциите за внесения задатък се подават в запечатан плик в канцеларията на Софийски Районен Съд по реда на чл.489 ГПК.

ЧСИ

Име: Александър Македониев Бизов
Служебен номер: 850
Телефон: 02 - 9810458
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.bizov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Македониев Бизов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223