Двустаен апартамент

Начална цена: 202080.00 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. Хубча № 8

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Александър Македониев Бизов
Срок: от 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 22.04.2019 09:00
Публикувана на: 15.03.2019 15:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Донка Хараланова при АЛЕКСАНДЪР БИЗОВ, Частен съдебен изпълнител вписан с рег.№ 850 към КЧСИ, с район на действие Софийски градски съд, адрес на кантората гр.София, бул. Васил Левски № 49, ет.1, ап.6 и на основание чл. 487 и следващите от ГПК, по писмено искане на взискателя по делото ЛЕННО АД с предишно наименование - ТНК Кепитъл Мениджмънт АД ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Владимир Василев Кинов и Валентина Любомирова Кинова, а именно: Самостоятелен обект в сграда, а именно: Апартамент № 8 /осем/ с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно девет/ съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД – 18-50 от 20.06.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (кадастрална та карта), с предназначение Жилище, апартамент, находящ се в обл. София, (столица), общ. Столична , град София, район Красно село“, улица Хубча № 8 /осем/, етаж 6 /шести/ апартамент 8 /осми/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 88683, издадема на 01.03.2017г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър – Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София и съгласно Удостоверение за административен адрес с рег. индекс РКС17 – ГР94 – 2843 – (1) от 24.11.2017г. издадено от Столична община – район Красно село, а съгласно документ за собственост : гр. София, район Красно село, улица Дебър № 17 /седемнадесет/, на V /пети/ надпартерен етаж , със застроена площ от 81.32 /осемдесет и едно цяло тридесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от: антре, дневна, кухня, коридор, пералня, баня, спалня и тераса, при съседи: от североизток – ул. Дебър, от северозапад – апартамент № Д -5 /буква Д – пет/ и стълбище, от югоизток – апартамент № В-5 /букава Б – пет/, от югозапад – апартамент № Д -5 /буква Д – пет/ и при граници съгласно Схема на самостоятелен обект в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.20 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две точка нула/, самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.18 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно осем/, под обекта – самосточтелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.14 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно четири/, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.24 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две четири/ и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.207.60.1.23 / шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка две три/, заедно с прилежащо избено помещение № 19 /деветнадесет/, в сутерена с площ 3.00 / три/ квадратни метра, при съседи: от североизток – коридор, от северозапад – коридор, от югоизток – мазе № 24 /двадесет и четири/, от югозапад – мазе № 18 /осемнадесет/, заедно с 1.418 % /едно цяло четиристотин и осемнадесет хилядни върху сто/ идеално части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.207.60 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула/,в който е построена сградата Тежести за имота: Вписана Договорна ипотека в СВ – София с № от дв.вх.рег. 83502, том 38, акт 175 от 11.12.2017г.; Вписана Възбрана в СВ – София с № от дв.вх.рег. 85225, том 22, акт 3 от 18.12.2018г.; НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 202 080.00 лв. /двеста и две хиляди осемдесет лева и нула стотинки/ Проданта ще се състои в сградата на Софийски Районен Съд, като започва на 19.03.2019г. и завършва на 19.04.2019г./края на работния ден 17ч./. На 22.04.2019г. от 09:00ч. в сградата на СРС в гр.София, бул. „Цар Борис III“, № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК. Имотът може да бъде оглеждан всяка събота и неделя от 10 до 17 часа по време на проданта. Пазач на имота е Владимир Василев Кинов с адрес имота. Задатъкът в размер на 10% от началната цена се внася в “Пиреос Банк България“АД по IBAN BG48PIRB80331602430154, BIC код на банката: PIRBBGSF, титуляр на сметката ЧСИ Александър Бизов. Писмените предложения и квитанциите за внесения задатък се подават в запечатан плик в канцеларията на Софийски Районен Съд по реда на чл.489 ГПК.

ЧСИ

Име: Александър Македониев Бизов
Служебен номер: 850
Телефон: 02 - 9810458
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.bizov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Македониев Бизов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223