Тристаен апартамент

Начална цена: 341520.00 лв. Покажи в EUR

161 кв.м., СОФИЯ
гр. София, ул. Хубча № 8

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Александър Македониев Бизов
Срок: от 19.03.2019 до 19.04.2019
Обявяване на: 22.04.2019 09:00
Публикувана на: 15.03.2019 15:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Помощник – частен съдебен изпълнител Донка Хараланова при АЛЕКСАНДЪР БИЗОВ, Частен съдебен изпълнител вписан с рег.№ 850 към КЧСИ, с район на действие Софийски градски съд, адрес на кантората гр.София, бул. Васил Левски № 49, ет.1, ап.6 и на основание чл. 487 и следващите от ГПК, по писмено искане на взискателя по делото ЛЕННО АД с предишно наименование - ТНК Кепитъл Мениджмънт АД ИЗНАСЯМ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Владимир Василев Кинов и Валентина Любомирова Кинова, а именно: Апартамент № В-5 /буква В – пет/ с идентификатор 68134.207.60.1.18 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула точка едно точка едно осем/ съгласно кадастралана карта одобрена със Заповед № РД – 18 -50 от 20.06.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (кадастрална карта) с предназначение „Жилище, апартамент, находящ се в обл. София (столица), общ. Столична, град София, район Красно село, улица Хубча № 8 /осем/, етаж 6 /шести/, апартамент № В – 5 /буква В – пет/, съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 15 – 561769, издадена на 10.11.2017г., от Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, и съгласно Удостоверение за административен адрес с рег. индекс № РКС17 ГР94- 2844- (1) от 24.11.2017г., издадено от Столична Община, район „Красно село“, а съгласно документ за собственост: гр.София, ул.“Дебър“ №17 /седемнадесет/ - бивша ул.“Зоя Космодемянская“ №17 /седемнадесет/, на V /пети/ надпартерен етаж, със застроена площ от 161.12 /сто шестдесет и едно цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от : хол, столова- кухня, три спални, две бани, тоалет- мокро помещение и коридори , при съседи: на северозапад- апартамент „Г- 5“ /буква „Г“- пет/ и стълбище, на североизток- ул.“Дебър“, на югоизток- двор, на югозапад- двор и при граници , съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.19 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ едно девет/, под обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.13 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ едно три/, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор 68134.207.60.1.24 /шест осем едно три четири „точка“ две нула седем „точка“ шест нула „точка“ едно „точка“ две четири/, заедно с принадлежащото му мазе № 23 /двадесет и три/ в сутерена с площ от 6,35 /шест цяло тридесет и пет/ кв.м., при съседи: на северозапад – мазе № 18 /осемнадесет/ на североизток – мазе № 24 /двадесет и четири/, на югоизток – коридор и на югозапад – мазе - № 22 /двадесет и две/, ведно с 2.997 % /две цяло и деветстотин деветдесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху дворното място, върху поземлен имот с идентификатор 68134.207.60 /шест осем едно три четири точка две нула седем точка шест нула/, върху който е построена сградата. Тежести за имота: Вписана Договорна ипотека в СВ- София, дв.вх. 39441, том 16, акт 141 от 16.08.2013г.; Вписана Договорна ипотека в СВ- София, дв.вх. 39445, том 16, акт 142 от 16.08.2013г.; Вписана Договорна ипотека в СВ- София, дв.вх. 55560, том 22, акт 112 от 11.11.2013г.; Вписана Договорна ипотека в СВ- София, дв.вх. 83502, том 38, акт 175 от 11.12.2017г.; Вписана Възбрана в СВ- София, дв.вх. 85225, том 22, акт 3 от 18.12.2018г. НАЧАЛНА ЦЕНА НА ИМОТА – 341 520.00 лв. /триста четиридесет и една хиляди петстотин и двадесет лева и нула стотинки/. Проданта ще се състои в сградата на Софийски Районен Съд, като започва на 19.03.2019г. и завършва на 19.04.2019г./края на работния ден 17ч./. На 22.04.2019г. от 09:00ч. в сградата на СРС в гр.София, бул. „Цар Борис III“, № 54 се отварят наддавателните предложения, постъпили по време на проданта, съставя се протокол и се обявява купувач по реда на ГПК. Имотът може да бъде оглеждан всяка събота и неделя от 10 до 17 часа по време на проданта. Пазач на имота е Владимир Василев Кинов с адрес имота. Задатъкът в размер на 10% от началната цена се внася в “Пиреос Банк България“АД по IBAN BG48PIRB80331602430154, BIC код на банката: PIRBBGSF, титуляр на сметката ЧСИ Александър Бизов. Писмените предложения и квитанциите за внесения задатък се подават в запечатан плик в канцеларията на Софийски Районен Съд по реда на чл.489 ГПК.

ЧСИ

Име: Александър Македониев Бизов
Служебен номер: 850
Телефон: 02 - 9810458
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.bizov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Македониев Бизов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3265
  • Продажба на МПС: 193
  • Продажба на имущество: 223