Земеделски имот

Начална цена: 31500.00 лв. Покажи в EUR

3740 кв.м., Нови хан

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 21.04.2019 до 21.05.2019
Обявяване на: 22.05.2019 09:00
Публикувана на: 10.04.2019 15:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 650 /шестстотин и петдесет/ кв. метра, съгласно документ за собственост, находящ се в с.Нови хан, община Елин Пелин, област София, съставляващ УПИ I - 26 /първи отреден за двадесет и шести/, в квартал „3с" /три „с”/ по плана на селото, утвърден с решение № 886/28.01.2010г., като парцелът е образуван от част от имот 003026 /три хиляди двадесет и шест/ по плана за земеразделяне на с. Нови хан, а съгласно изменение на ПРЗ за имота, одобрено със Заповед № ТС-114/2012 г. на Кмета на община Елин Пелин, съставляващ УПИ I – 26 – За търговска дейност и офиси, в квартал „3с", с площ по скица 3740 кв. метра, при граници съгласно скица №1232/14.12.2015г., издадена от община Елин Пелин: улица, УПИ-VII-26,  имот №21 от кв.3,  имот №13 от кв.3, имот №14 от кв.3, имот №15 от кв.3, имот №16 от кв.3, ведно с построената в имота масивна сграда - бивш Краварник със застроена площ по документ за собственост от 1700 кв. метра. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 31 500 лв. /тридесет и една хиляди и петстотин лева/. Съгласно чл.487, ал.1 ГПК, към момента на възбраната по делото върху имота са установени: договорна ипотека, вписана на дата 02.07.2008г. с номер от вх.регистър 18616, номер от дв.вх.регистър 1841 от 02.07.2008г., акт том 1, акт номер 149/2008г.; възбрана по делото в полза на взискателя, вписана на дата 21.02.2013г., номер от вх.рег. 290, номер от дв.вх.рег. 290, акт том I, акт номер 17/2013г.; подновена договорна ипотека, вписана на дата 21.05.2018г., вх.рег.№1152, дв.вх.рег.№1147, акт том 1, акт номер 140/2018г.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3295
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257