Заведение

Начална цена: 97200.00 лв. Покажи в EUR

100 кв.м., КАЗАНЛЪК
ул. "Искра" № 22

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 11.06.2019 10:00
Публикувана на: 12.04.2019 09:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

30/195 (тридесет за сто деветдесет и пет) квадратни метра идеални части от дворно място, цялото с площ от 195 кв. м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), находящо се в гр. Казанлък, ул. „Искра“ № 22 (двадесет и две), за което е отреден поземлен имот № 5860 (пет хиляди осемстотин и шестдесети), включен в УПИ XVIII 5860, 5861 (осемнадесети за имоти планоснимачни номера пет хиляди осемстотин и шестдесети, пет хиляди осемстотин шестдесет и първи), с площ на УПИ - 445 кв. м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), в квартал 167 (сто шестдесет и седем), кад. район 502 (петстотин и втори) по плана на града, одобрен със Заповед РД - 02 – 14 – 192/1987 г., при граници на УПИ: от изток – улица Искра, от юг УПИ XX – 5862; от запад УПИ IX – 5851 и от север УПИ XVII – 5859, съставляващо съгласно Скица на поземлени имот № 15-539272 от 31.10.2017 год. на СГКК поземлен имот с идентификатор 35167.502.5860 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, пет хиляди осемстотин и шестдесет/ в гр. Казанлък по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 88/26.11.2015 год. на Изп. директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Казанлък, ул. Искра № 22, с площ от 193 кв.м. /сто деветдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, номер по предходен план: 5860, квартал 167, парцел XVIII, при съседи: имоти с идентификатори 35167.502.9199; 35167.502.5859; 35167.502.5861 и реално първият етаж от двуетажната сграда, находяща се в това дворно място, преустроен съгласно Разрешение за строеж № 155/23.09.1998 г. на Община Казанлък, в Кафе – аперитив със застроена площ от 100 кв. м. (сто квадратни метра), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, който етаж съгласно Схема № 15-539281 от 31.10.2017 год. на СГКК гр. Стара Загора, съставлява СОС с идентификатор 35167.502.5860.1.1 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, пет хиляди осемстотин и шестдесет, точка едно, точка едно/, който имот се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5860 /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, пет хиляди осемстотин и шестдесет/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 /едно/, без данни за площта и прилежащите части; ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 35167.502.5860.1.2. В имота са налице Ел. и В и К инсталации.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3322
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254