Многостаен апартамент

Начална цена: 82872.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
ул. "Генерал Столетов" № 21, ет. 5, ап. 3

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 04.06.2019 09:00
Публикувана на: 12.04.2019 14:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5383.1.3 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три, точка, едно, точка, три) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), ет. 5 (пет), ап. 3 (три), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383(шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три), с площ: 98.00 кв. м. (деветдесет и осем квадратни метра), без прилежащи части, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 68850.504.5383.1.2 и 68850.504.5383.1.9; над обекта: няма, ЗАЕДНО с прилежащите на самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата, КАКТО и с прилежащото му съответно право на строеж отстъпено върху поземления имот, в който е построена сградата, който самостоятелен обект представлява съгласно документ за собственост (Заявление за отстъпено право на строеж по чл. 56, ал. 2 и 3 от ЗТСУ (отм.) от 20.11.1995 г., вписано под № 94, т. II, рег. № 5021/22.11.1995 г. по описа на СВ гр. Стара Загора) АПАРТАМЕНТ, с изложение „север –юг“, със застроена площ от 98.00 кв. м. (деветдесет и осем квадратни метра), намиращ се на мансардния етаж в масивна жилищна сграда, построена в поземлен имот в град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), съставляващ парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, при граници на УПИ: от изток – УПИ XI – 5384, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“, който апартамент се състои от: дневна, столова, кухня, спална, склад, килер, баня- тоалетна, антре и открита тераса, при граници на жилището по документ за собственост: от изток – скатен покрив, външен зид и стълбище, от север – скатен покрив и стълбище, от запад – външен зид – калкан, от юг – скатен покрив и стълбище, заедно с прилежащите на апартамента 11.43 кв. м. (единадесет цяло четиридесет и три стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, както и съответното му право на строеж върху мястото, както и заедно със 35/296 кв.м. ид. части /тридесет и пет квадратни метра идеални части от двеста деветдесет и шест/ от Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК , находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), с площ: 296 кв. м. (двеста деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем), парцел: XIII (тринадесет), съседи: 68850.504.6561, 68850.504.5382, 68850.504.5381, 68850.504.5384, представляващ съгласно скица на Община Стара Загора, урегулиран поземлен имот – парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП (ПРЗ) на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, с площ на целия УПИ от 300 кв. м. (триста квадратни метра), с неуредени улични регулационни отношения за 1 кв. м. (едни квадратен метър) – придаваеми се към имота от улица, при граници на УПИ : от изток – УПИ XI – 5384, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3322
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254