Заведение

Начална цена: 135088.00 лв. Покажи в EUR

185 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
ул. "Генерал Столетов" № 21, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 10.05.2019 до 10.06.2019
Обявяване на: 11.06.2019 09:00
Публикувана на: 12.04.2019 15:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5383.1.5 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три, точка, едно, точка, пет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение: за търговска дейност, с брой нива на обекта: 2 (две), находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), ет. 1 (едно), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три), с площ: 184,63 кв. м (сто осемдесет и четири цяло шестдесет и три стотни квадратни метра), без прилежащи части, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на ниво 1 (едно): на същия етаж: 68850.504.5383.1.7 и 68850.504.5383.1.6, 68850.504.5383.1.8, под обекта: няма; над обекта: няма, и на ниво 2 (две): на същия етаж: няма, под обекта: 68850.504.5383.1.7, 68850.504.5383.1.6, 68850.504.5383.1.8, над обекта: 68850.504.5383.1.1, ЗАЕДНО с прилежащите на самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата и със съответното му право на строеж отстъпено върху поземления имот, в който е построена сградата, който самостоятелен обект представлява съгласно документ за собственост (Заявление за отстъпено право на строеж по чл. 56, ал. 2 и 3 от ЗТСУ (отм.) от 20.11.1995 г., вписано под № 94, т. II, рег. № 5021/22.11.1995 г. по описа на СВ гр. Стара Загора) ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, с обща разгъната застроена площ от 184.63 кв. м. (сто осемдесет и четири цяло шестдесет и три стотни квадратни метра), намиращ се в масивна жилищна сграда, построена в поземлен имот в град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), съставляващ УПИ парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, при граници на УПИ : от изток – УПИ XI – 5384, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“, който обект за стопанска дейност се намира съгласно документ за собственост на партерния и на сутеренния етаж от сградата и се състои от: на партерния етаж: от кафе – аператив с помещение за бар – плот, миячно, подготвително помещение за отпадъци, склад за сухи продукти, два санитарни възела, гардероб и коридори, с граници на помещенията на партерния етаж: от изток – стълбище, двор и външен зид – калкан, от север – стълбище и двор, от запад – проветряем проход и стълбище, от юг – стълбище, двор и улица и на сутеренния етаж: от склад за напитки и склад за амбалаж, при граници на помещенията: от изток – стълбище, двор и аптечен склад, от север – стълбище и двор, от запад – стълбище и външен зид – калкан, от юг – мазета на Николай Димитров Спас Спасов, заедно с прилежащите на обекта за стопанска дейност 25,82 кв. м. (двадесет и пет цяло осемдесет и две стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, както и със съответното му право на строеж върху мястото, както и заедно със 65,93/296 кв.м. ид. части /шестдесет и пет цяло деветдесет и три стотни квадратни метра идеални части от двеста деветдесет и шест/ от Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК , находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), с площ: 296 кв. м. (двеста деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем), парцел: XIII (тринадесет), съседи: 68850.504.6561, 68850.504.5382, 68850.504.5381, 68850.504.5384, представляващ съгласно скица на Община Стара Загора, урегулиран поземлен имот – парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП (ПРЗ) на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, с площ на целия УПИ от 300 кв. м. (триста квадратни метра), с неуредени улични регулационни отношения за 1 кв. м. (едни квадратен метър) – придаваеми се към имота от улица, при граници на УПИ : от изток – УПИ XI – 5384, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3187
  • Продажба на МПС: 154
  • Продажба на имущество: 224