Други

Начална цена: 294592.00 лв. Покажи в EUR

248 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
ул. "Генерал Столетов" № 23

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 09:00
Публикувана на: 12.04.2019 16:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5382 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и две) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 23 (двадесет и три), с площ: 248 кв. м (двеста четиридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8625 (осем хиляди шестстотин двадесет и пет), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем), парцел: XII (дванадесет), съседи: 68850.504.6561, 68850.504.6505, 68850.504.5381, 68850.504.5383, представляващ съгласно скица на Община Стара Загора, урегулиран поземлен имот – парцел IX – 5382 (дeвет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и две) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП (ПРЗ) на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XII (дванадесет) 8625 (осем хиляди шестстотин двадесет и пет), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, с площ на целия УПИ от 234 кв. м. (двеста тридесет и четири квадратни метра), с неуредени улични регулационни отношения за 6 кв. м. (шест квадратни метра) – придаваеми се към имота от улица, при граници на УПИ: от изток – ул. „Стръмна“, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ X – 5383, от юг – ул. „Ген. Столетов“, заедно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5382.1.4 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и две, точка, едно, точка, четири) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение: за здравни и социални услуги, с брой нива на обекта: 1 (едно), находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 23 (двадесет и три), ет. 1 (първи), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.504.5382 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и две), с площ: 58,06 кв. м. (петдесет и осем цяло шест стотни квадратни метра), без прилежащи части, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68850.504.5382.1.1, под обекта: 68850.504.5382.1.1, над обекта: 68850.504.5382.1.1; ЗАЕДНО с прилежащите на самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата и със съответното му право на строеж отстъпено върху поземления имот, в който е построена сградата, който самостоятелен обект представлява съгласно документ за собственост (Договор за делба, вписан под № 26, т. II, рег. № 4106/03.10.1995 г. по описа на СВ гр. Стара Загора) АПТЕКА, със застроена площ от 58,06 кв. м. (петдесет и осем цяло шест стотни квадратни метра), намираща се на партерния етаж от масивна жилищна сграда, построена в поземлен имот в град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 23 (двадесет и три), съставляващ урегулиран поземлен имот – парцел IX – 5382 (дeвет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и две) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XII (дванадесет) 8625 (осем хиляди шестстотин двадесет и пет), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, при граници на УПИ: от изток – ул. „Стръмна“, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ X – 5383, от юг – ул. „Ген. Столетов“, която аптека се състои, съгласно документ за собственост от аптека (търговска площ), лаборатория и баня – тоалетна, при граници на аптеката по документ за собственост: от изток – ул. „Стръмна“, от север – обект за стопанска дейност, от запад – външен зид – калкан, от юг – ул. „Ген. Столетов“, заедно с прилежащите на аптеката 10.11 кв. м (десет цяло единадесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, както и със съответното й право на строеж върху мястото, както и заедно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5382.1.1 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и две, точка, едно, точка, едно) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение: за офис, с брой нива на обекта: 3 (три), находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 23 (двадесет и едно), ет. 0 (нула), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.504.5382 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и две), със застроени площи на отделните нива на самостоятелния обект: 124,25 кв. м. (сто двадесет и четири цяло двадесет и пет стотни квадратни метра), 51,66 кв. м. (петдесет и едно цяло шестдесет и шест стотни квадратни метра), 131,60 кв. м. (сто тридесет и едно цяло шестдесет стотни квадратни метра), без прилежащи части, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на ниво 1 (едно): на същия етаж: няма, под обекта: няма и над обекта: 68850.504.5382.1.4; на ниво 2 (две): на същия етаж: 68850.504.5382.1.4, под обекта: няма; над обекта: няма и на ниво 3 (три): на същия етаж: няма, под обекта: 68850.504.5382.1.4, над обекта: 68850.504.5382.1.2, ЗАЕДНО с прилежащите на самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата и със съответното му право на строеж отстъпено върху поземления имот, в който е построена сградата, който самостоятелен обект представлява съгласно документ за собственост (Договор за делба, вписан под № 26, т. II, рег. № 4106/03.10.1995 г. по описа на СВ гр. Стара Загора) ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, с обща разгъната застроена площ от 307.51 кв. м. (триста и седем цяло петдесет и една стотни квадратни метра), разположен на сутерена, партера и първия етаж от масивна жилищна сграда, построена в поземлен имот в град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 23 (двадесет и три), съставляващ урегулиран поземлен имот – парцел IX – 5382 (дeвет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и две) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XII (дванадесет) 8625 (осем хиляди шестстотин двадесет и пет), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, при граници на УПИ: от изток – ул. „Стръмна“, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ X – 5383, от юг – ул. „Ген. Столетов“, който обект за стопанска дейност се състои съгласно документ за собственост: на сутерена – от склад, машинно товарна платформа и стълбище, с обща застроена площ от 124.25 кв. м. (сто двадесет и четири цяло двадесет и пет стотни квадратни метра), при граници на помещенията на сутерена: от изток – ул. „Стръмна“, от север - двор, от запад – външен зид – калкан, от юг – ул. „Ген. Столетов“; на партера – от склад, гараж и две товарни платформи, с обща застроена площ от 51.66 кв. м. (петдесет едно цяло шестдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на помещенията на партера: от изток – ул. „Стръмна“, от север – двор, от запад – стълбище, от юг – аптека, и на първия етаж – от три зали за машинна обработка на информация, склад, баня – тоалетна, фоайе, машинно и товарна платформа, с обща застроена площ от 131.60 кв. м. (сто тридесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при граници на помещенията на първия етаж: от изток – ул. „Стръмна“, от север – двор, от запад – стълбище и външен зид – калкан, от юг – ул. „Ген. Столетов“, както и заедно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5383.1.8 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три, точка, едно, точка, осем) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предназначение: за склад, с брой нива на обекта: 1 (едно), находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), ет. 1 (едно), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три), с площ: 75,50 кв. м (седемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), без прилежащи части, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68850.504.5383.1.6 и 68850.504.5383.1.5, под обекта: няма; над обекта: 68850.504.5383.1.5, ЗАЕДНО с прилежащите на самостоятелния обект съответни идеални части от общите части на сградата, КАКТО и с прилежащото му съответно право на строеж отстъпено върху поземления имот, в който е построена сградата, който самостоятелен обект представлява съгласно документ за собственост (Заявление за отстъпено право на строеж по чл. 56, ал. 2 и 3 от ЗТСУ (отм.) от 20.11.1995г., вписано под № 94, т. II, рег. № 5021/22.11.1995 г. по описа на СВ гр. Стара Загора) обособена част от ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, с обща разгъната застроена площ от 269.97 кв. м (двеста шестдесет и девет цяло деветдесет и седем стотни квадратни метра), намиращ се в масивна жилищна сграда, построена в поземлен имот в град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), съставляващ УПИ парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, при граници на УПИ: от изток – УПИ XI – 5384, от север - УПИ VIII – 5381, от запад - УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“, която обособена част съгласно документа за собственост се намира на сутеренния етаж от сградата и включва: аптечен склад, при граници: от изток – външен зид – калкан и двор, от север – двор, от запад – склад за напитки, гараж и мазе на Николай Димитров, и от юг – двор и улица, заедно с принадлежащите към СОС с идентификатор 68850.504.5383.1.8 - 26,96/296 кв.м. ид. части /двадесет и шест цяло деветдесет и шест стотни квадратни метра идеални части от двеста деветдесет и шест/ от Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5383 (шестдесет осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и четири, точка, пет хиляди триста осемдесет и три) гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 -73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК , находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 (шест хиляди), ул. „Генерал Столетов“ № 21 (двадесет и едно), с площ: 296 кв. м. (двеста деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем), парцел: XIII (тринадесет), съседи: 68850.504.6561, 68850.504.5382, 68850.504.5381, 68850.504.5384, представляващ съгласно скица на Община Стара Загора, урегулиран поземлен имот – парцел X – 5383 (десет, за имот с номер пет хиляди триста осемдесет и три) в квартал 288 (двеста осемдесет и осем) по действащия ПУП (ПРЗ) на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 888/29.03.2007 г. на ОбС. Гр. Стара Загора, /идентичен с УПИ XIII (тринадесет) 8626 (осем хиляди шестстотин двадесет и шест), квартал: 288 (двеста осемдесет и осем) по стар план на града/, с площ на целия УПИ от 300 кв. м. (триста квадратни метра), с неуредени улични регулационни отношения за 1 кв. м. (едни квадратен метър) – придаваеми се към имота от улица, при граници на УПИ : от изток – УПИ XI – 5384, от север УПИ VIII – 5381, от запад УПИ IX – 5382, от юг – ул. „Ген. Столетов“. Забележка: СОС с идентификатори 68850.504.5382.1.1 и 68850.504.5382.1.4 се продават заедно, тъй като са функционално свързани, като СОС с идентификатор 68850.504.5382.1.4 използва като складово помещение партерното ниво на СОС 68850.504.5382.1.1 с площ от 51,66 кв.м. СОС с ид. 68850.504.5382.1.4 не би могъл да се използва по предназначение като аптека без прилежаща складова част. СОС с идентификатор 68850.504.5383.1.8 няма самостоятелен вход, като достъпът до него се осъществява от сутеренното ниво на СОС 68850.504.5382.1.1.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3386
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 268