Магазин

Начална цена: 1021920.00 лв. Покажи в EUR

1667 кв.м., СЛИВЕН
кв. Промишлена зона

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 29.04.2019 до 29.05.2019
Обявяване на: 30.05.2019 16:20
Публикувана на: 18.04.2019 11:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.604.62 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка шестдесет и две/, с адрес: гр.Сливен, кв."Промишлена зона", с площ: 4120,00 кв.м. /четири хиляди сто и двадесет квадратни метра/ по нотариален акт за договорна ипотека, а по кадастрална карта - 4119,00 кв.м. /четири хиляди сто и деветнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план 2256, при съседи: имоти с идф. № 67338.604.59, 67338.604.63, 67338.604.64, 67338.604.61, 67338.604.104, който имот по доказателствени актове представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № ХIX /деветнадесети/ в кв.32 /тридесет и две/ по плана на гр. Сливен, "Промишлена зона", с площ от 4 150,00 кв.м. /четири хиляди сто и петдесет квадратни метра/, при граници на целия имот: поземлен имот № III- предприятие за производство на велпапе и опаковки, поземлен имот № X-ТПК "Ковач", поземлен имот № XVII-складова база за строителни материали, улица и поземлен имот № XX-ТП, ведно с построените в този имот СГРАДА с идентификатор № 67338.604.62.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка шестдесет и две точка едно/ на един етаж с предназначение: промишлена сграда, със застроена площ от 196,00 кв.м. /сто деветдесет и шест квадратни метра/ и СГРАДА с идентификатор № 67338.604.62.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка шестдесет и две точка три/ на един етаж с предназначение: промишлена сграда със застроена площ от 1667,00 кв.м. /хиляда шестстотин шестдесет и седем квадратни метра/, които сгради по доказателствени актове представляват "Магазин, склад за нехранителни стоки- едноетажна сграда с вградени двуетажни обеми- битовки и бюфет със зала за хранене с 24 бр. места, склад и офис". Забележка: От справка в Дирекция "Устройство на територията" на Община Сливен е видно, че: - за сграда с идф.№ 67338.604.62.1 има издадени: Разрешение за строеж № 72/04.03.2008г. - за сграда с идф.№ 67338.604.62.3 има издадени: Разрешение за строеж № 312/14.07.2005г.; Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 42/30.03.2007г.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3295
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257