Къща

Начална цена: 15768.00 лв. Покажи в EUR

95 кв.м., Твърдица
ул. "Хан Крум" № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 03.05.2019 до 03.06.2019
Обявяване на: 04.06.2019 16:10
Публикувана на: 18.04.2019 12:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72165.507.669 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка шестстотин шестдесет и девет/, находящ се гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен, ул."Хан Крум" № 3 /три/, с площ 567,00 кв.м /петстотин шестдесет и седем квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-2/26.02.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./. Сгради, които попадат върху имота: Сграда 72165.507.669.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка шестстотин шестдесет и девет точка едно/ със застроена площ 95,00 кв.м./деветдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 2/два/, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която по документ за собственост е със застроена площ от 106,00 кв.м. /сто и шест квадратни метра/, а по данъчна оценка – с разгъната застроена площ 173,00 кв.м. /сто седемдесет и три квадратни метра/, мазе с площ от 17,00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и таван с площ 95,00 кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра/; Сграда 72165.507.669.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и седем точка шестстотин шестдесет и девет точка две/ със застроена площ 38,00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, която по документ за собственост е със застроена площ от 50,00 куб.м. /петдесет кубични метра/; стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 669, при съседи: 72165.507.676; 72165.507.675; 72165.507.670; 72165.507.2130; 72165.507.2302, КОЙТО по акт за собственост представлява: ДВОРНО МЯСТО, представляващо поземлен имот № 669 /шестстотин шестдесет и девети/, в квартал № 59 /петдесет и девети/, по плана на гр.Твърдица, целия с площ 565,00 кв.м /петстотин шестдесет и пет квадратни метра/, при граници: изток – улица, запад – ПИ № 676, север – ПИ № 668, юг – ПИ № 670, ВЕДНО с построените в имота: масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа, състояща се от шест стаи, със застроена площ 106,00 кв.м. /сто и шест квадратни метра/ и масивен ГАРАЖ със застроена площ 50,00 куб.м. /петдесет кубични метра/, ведно с всички настоящи подобрения, приращения или трайни насаждения в имота.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3322
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 254