Офис

Начална цена: 12080.00 лв. Покажи в EUR

89 кв.м., Долни Дъбник
улица „Христо Янчев“ №59

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 24.05.2019 до 24.06.2019
Обявяване на: 25.06.2019 09:00
Публикувана на: 22.04.2019 14:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2061/2018 г. с Изх. № 17162/ 22.04.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 24.05.2019г. до 17.00 часа на 24.06.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следното недвижимо имущество, собственост на ТРУДОВО‑ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ГЕНЕРАЛ ЛАВРОВ", представлявана от председателя Иван Върбанов Генчев, а именно: Реално обособена част от четириетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот, находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, на улица „Христо Янчев“ №59 /петдесет и девет/, съставляващ имот №IX ‑ 534 /девет римско – петстотин тридесет и четири арабско/, в квартал 43 / четиридесет и три/, по плана на град Долни Дъбник, одобрен със заповед №721 от 1990г. за уличната регулация и Заповед №196 от 04.11.2004г. за дворищна регулация с площ от 300 кв.м., при граници: имот № XII - 534, имот № VIII ‑ 535, улица, улица, която част съгласно одобрен от 12.05.2015г. от Главния архитект на Община Долни Дъбник проект за делба е със застроена площ от 89 кв.м. с принадлежащите към него зидове и със светла площ от 80,63 кв.м., представляваща ОФИС №3 /три/, находящ се на втори етаж в четириетажна масивна сграда, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата, от външната водопроводна инсталация, външната канализация, външната електрозахранваща мрежа до ел.таблото, главното ел.табло и правото на строеж върху мястото. - при първоначална цена – 12 080 лева /дванадесет хиляди и осемдесет лева/ Съгласно удостоверение на МДТ Долни Дъбник, данъчната оценка за имота е 4638.30 лв. Кооперация Т П К "ГЕНЕРАЛ ЛАВРОВ"е дерегистрирана по ЗДДС на 04.07.1997г. Тежести за имота: вписана възбрана том 1, акт №13/2017г., в полза на взискателите Михаил Цветков Петков и Преслава Иванова Димитрова–Петкова, и по изпълнително дело №20169050400293, по описа на ЧСИ Петьо Петков, рег. №905, изпратено за продължаване на изпълнителните действия от ЧСИ Татяна Кирилова, рег.№815 и образувано под №20188150402061. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Долни Дъбник при управителя Иван Върбанов Генчев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20188150402061/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 25.06.2019 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 22.04.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3296
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257