Магазин

Начална цена: 45075.20 лв. Покажи в EUR

45 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул."Независимост"№3

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 04.05.2019 до 04.06.2019
Обявяване на: 05.06.2019 11:00
Публикувана на: 10.05.2019 15:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, намиращ се в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, а именно: МАГАЗИН № 11 (единадесет), намиращ се в блок 1 (едно), в Търговски комплекс „Европа”, на кота – 8,00, със застроена площ на магазина 45,00 (четиридесет и пет) квадратни метра, при граници на обекта: изток – свободна площ, запад – обща тоалетна и коридор, север – подземна част под улица „Независимост”, юг – магазин № 12 на „Европа – ВТ” ООД, заедно със съответните идеални части от общите части на блок 1 (едно), и със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху УПИ I (първи) за търговия и услуги в квартал 249 (двеста четиридесет и девет), целия с площ 3106 (три хиляди сто и шест) квадратни метра и УПИ II (втори) за търговия и услуги в квартал 249 (двеста четиридесет и девет), целия с площ 579 (петстотин седемдесет и девет) квадратни метра по подробния устройствен план на града, а съгласно схема № 15-13107-13.01.2017г., представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.511.118.1.60 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, едно, едно, осем, точка, едно, точка, шест, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-33/24.04.2012г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Независимост“ №3, бл.1 ет.2, обект 11, самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлени имоти с идентификатори 10447.511.3 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, три), 10447.511.118 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, едно, едно, осем), 10447.511.121 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, едно, две, едно), самостоятелния обект е с площ от 45.00 кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра), придназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 10447.511.118.1.59 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, едно, едно, осем, точка, едно, точка, пет, девет), 10447.511.118.1.61 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, едно, едно, осем, точка, едно, точка, шест, едно); под обекта самостоятелен обект с идентификатор 10447.511.118.1.84 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, едно, едно, осем, точка, едно, точка, осем, четири); над обекта самостоятелен обект с идентификатор 10447.511.118.1.48 (едно, нула, четири, четири, седем, точка, пет, едно, едно, точка, едно, едно, осем, точка, едно, точка, четири, осем) ; прилежащи части: съответните идеални части от общите части на блок 1

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262