Заведение

Начална цена: 23362.00 лв. Покажи в EUR

62 кв.м., Стойките

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 04.07.2019 09:30
Публикувана на: 13.05.2019 12:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелно обособен обект, представляващ КАФЕ-БАР, с идентификатор № 69345.100.272.1.2 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, две/,по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в общ. Смолян, общ. Смолян, с. Стойките, п.к. 4844, „Стойките“, вх.А, ет. 0, със застроена площ от 62,05 / шестдесет и две цяло нула пет стотни/ кв.м., при съседи на обекта: на същия етаж: обекти с идентификатори 69345.100.272.1.3 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, три/, 69345.100.272.1.4 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, четири/ и обект 69345.100.272.1.1 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно/; под обекта: няма, над обекта - обекти с идентификатори 69345.100.272.1.18 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно, осем/ и 69345.100.272.1.17 /шест, девет, три,четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно, седем/, с предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, на едно ниво, находящ се на партерен етаж, секция "А", в жилищна сграда, състояща се от три секции "А, Б и В", със самостоятелни входове, с идентификатор 69345.100.272.1 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно/, която сграда е построена в поземлен имот, с кадастрален номер 69345.100.272 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две/, с площ от 1730 /хиляда седемстотин и тридесет/ кв.м, съгласно кадастралната карта на с. Стойките, одобрена със Заповед №РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД на АК-София, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 69345.100.271, 69345.100.218, 69345.100.221 и 69345.100.1957, който имот е идентичен с УПИ ІV-251 /четвърти-двеста петдесет и едно/ в кв.44, /четиридесет и четири/ по ПУП на с. Стойките, община Смолян, област Смолян, ВЕДНО с 2,614% /две цяло шестстотин и четиринадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262