Едностаен апартамент

Начална цена: 25574.00 лв. Покажи в EUR

37 кв.м., Стойките

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 03.06.2019 до 03.07.2019
Обявяване на: 04.07.2019 09:30
Публикувана на: 13.05.2019 12:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 69345.100.272.1.13 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно, точка, едно, три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Стойките, п.к. 4844, вх. В, ет. 0, ап. 1, общ. Смолян, със застроена площ от 36,88 кв.м. /тридесет и шест цяло и осемдесет и осем стотни/, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - обекти с идентификатори: 69345.100.272.1.10, 69345.100.272.1.11 69345.100.272.1.14, 69345.100.272.1.12, под обекта - няма, над обекта - обекти с идентификатори 69345.100.272.1.23, 69345.100.272.1.24 и 69345.100.272.1.22, който самостоятелен обект се намира в четириетажна жилищна сграда № 1 (едно), с идентификатор 69345.100.272.1 /шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две, точка, едно/, с обща разгъната застроена площ от 1976 кв.м. (хиляда деветстотин седемдесет и шест квадратни метра), състояща се от три секции със самостоятелни входове, построена в ЗАСТРОЕНО И НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Стойките, обл. Смолян, съставляващо поземлен имот с идентификатор: 69345.100.272 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, седем, две), с площ от 1 730 кв.м. (хиляда седемстотин и тридесет квадратни метра), съгласно кадастралната карта на с. Стойките, одобрена със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД на АК - София, при граници на имота: поземлен имот 69345.100.271 (шест, девет, три, четири, пет, точка, сто, точка, двеста седемдесет и едно), поземлен имот 69345.100.218 (шест, девет, три, четири, пет, точка, сто, точка, двеста и осемнадесет), поземлен имот 69345.100.1957, поземлен имот 69345.100.221 (шест, девет, три, четири, пет, точка, сто, точка, двеста двадесет и едно), който имот е идентичен с поземлен имот с пл. № 251 (двеста петдесет и първи), за който е отреден урегулиран поземлен имот IV-251 (четвърти, за имот с планоснимачен номер двеста петдесет и първи), с площ от 1 658 кв.м. (хиляда шестстотин петдесет и осем квадратни метра) и урегулиран поземлен имот V - 251 (пети за имот с планоснимачен номер двеста петдесет и първи), с площ от 64 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), находящи се в с. Стойките, община Смолян, обл. Смолян ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262