Производствен имот

Начална цена: 435705.60 лв. Покажи в EUR

16788 кв.м., ПАЗАРДЖИК

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 15:00
Публикувана на: 14.05.2019 09:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО, което съгласно Скица на СГКК - гр. Пазарджик, представлява поземлен имот с идентификатор № 55155.508.536 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, три, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ: 16 788 кв. м /шестнадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем квадратни метра/, a съгласно удостоверение на Община Пазарджик с изх.№2082/05.10.2006г. с площ: 14896кв.м./четиринадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за хранително вкусова промишленост, със стар идентификатор № 55155.508.492, с номер по предходен план: квартал 520 /петстотин и двадесет/, парцел I /първи/, при съседи: имот с идентификатор № 55155.91.2, имот с идентификатор № 55155.91.3, имот с идентификатор № 55155.508.537, имот с идентификатор № 55155.508.130, имот с идентификатор № 55155.508.539, имот с идентификатор № 55155.508.491, имот с идентификатор №55155.91.1, ведно с построените в имота сгради, а именно: 1. СГРАДА, находяща се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, която съгласно Скица № на СГКК - гр. Пазарджик, представлява сграда с идентификатор №55155.508.536.1 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, три, шест, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.508.536, със застроена площ: 7381 кв. м /седем хиляди триста осемдесет и един квадратни метра/, a съгласно удостоверение на Община Пазарджик с изх.№2082/05.10.2006г. с площ: 8280кв.м./осем хиляди двеста и осемдесет квадратни метра/ , с брой етажи 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда( хладилник) и със стар идентификатор: № 55155.508.492.7; № 55155.508.492.9; № 55155.508.492.10; 2. СГРАДА, находяща се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, която съгласно Скица на СГКК - гр. Пазарджик, представлява сграда с идентификатор №55155.508.536.2 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, три, шест, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.508.536, със застроена площ: 34 кв. м /тридесет и четири квадратни метра/ a съгласно удостоверение на Община Пазарджик с изх.№2082/05.10.2006г. с площ: 24кв.м./двадесет и четири квадратни метра/, с брой етажи 1 /един/, с предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация и със стар идентификатор: № 55155.508.492.11; 3. СГРАДА, находяща се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, която съгласно Скица на СГКК - гр. Пазарджик, представлява сграда с идентификатор №55155.508.536.3 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, три, шест, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.508.536, със застроена площ: 88 кв. м /осемдесет и осем квадратни метра/, с брой етажи 1 /един/, с предназначение: административна, делова сграда и със стар идентификатор: № 55155.508.492.8; 4. СГРАДА, находяща се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, която съгласно Скица на СГКК - гр. Пазарджик, представлява сграда с идентификатор №55155.508.536.4 /пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, три, шест, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.508.536, със застроена площ: 28 кв. м /двадесет и осем квадратни метра/, с брой етажи 1 /един/, с предназначение: промишлена сграда и със стар идентификатор: № 55155.508.492.4, ведно с всички подобрения и приращения в имота, съгласно удостоверение изх.№ 2082/05.10.2006г. на Община Пазарджик и заключение на съдебно-техническа експертиза.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257