Земеделска земя

Начална цена: 12800.00 лв. Покажи в EUR

6031 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ

Окръжен съд: Окръжен съд Търговище
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 25.06.2019 до 25.07.2019
Обявяване на: 26.07.2019 13:30
Публикувана на: 14.05.2019 17:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2/ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.442 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и две/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Търговище, общ.Търговище, обл.Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-25-331/13.11.2008г. на Началник на СГКК – Търговище, с адрес на поземления имот: гр.Търговище, п.к.7700, местност ГИНОВ КЛАДЕНЕЦ с площ от 6031 кв.м. /шест хиляди тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: 73626.89.441 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и едно/, 73626.89.440 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин и четиридесет/, номер по предходен план: 089003 /нула, осем, девет, нула, нула, три/, при граници и съседи: 73626.89.4, 73626.209.434, 73626.89.2, 73626.89.1, 73626.89.439. С цена за публична продан 12 800.00лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3313
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 231