Парцел

Начална цена: 15680.00 лв. Покажи в EUR

3685 кв.м., ЛЕВСКИ
ул.“Ясна поляна“

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 09.07.2019 11:00
Публикувана на: 15.05.2019 13:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1039/ 2016г. с Изх. № 19482/ 14.05.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 08.06.2019г. до 17.00 часа на 08.07.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЯНКО МИНКОВ ХРИСТОВ, а именно: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.401.1145 /четири три две три шест точка четири нула едно точка едно едно четири пет/, който имот представлява УПИ II-2761 /втори за имот планоснимачен номер две хиляди седемстотин шестдесет и едно/, квартал 107А съгласно ПУП на град Левски, с административен адрес ул.“Ясна поляна“, с площ от 3685 /три хиляди шестстотин осемдесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, съгласно кадастралната карта на град Левски, при съседи, поземлени имоти с идентификатори: имот №43236.401.1146, имот № 43236.401.1140, имот № 43236.401.3429 и имот № 43236.401.1148. Намира се в началото на града, на входа му от към гр.Павликени. Дворното място е равно. В близост има изградени електрозахранване, ВиК инсталации. Две от границите на имота се явяват асфалтирани улици. - при първоначални цена – 15 680 лева /петнадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева/ Данъчната оценка на имота е в размер на 21 317.70 лева, съгласно удостоверение на Община Левски, МДТ. Тежести за имота: възбрана том 1, акт 72/2014г., в полза на „ОББ“АД, наложена по изп.дело №20148390400280 на ЧСИ Ирина Кирезиева рег.№839 на КЧСИ; възбрана том 1, акт 48/2015г., в полза на „РайфазенБанк България“ЕАД наложена по изп.дело №20158380402271 на ЧСИ Милен Бъзински рег.№838 на КЧСИ; възбрана том 1, акт 54/2016г. в полза на „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС“ БЪЛГАРИЯ; възбрана том 1, акт №86/2016г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№601/25.11.2016г., на Агенция Вписвания Имотен Регистър.Възбрана том 1, акт №32/2017г., по ид №20179060400113 на ЧСИ Виктор Стоянов. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Левски, при управителя Янко Христов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401039/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 09.07.2019 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 14.05.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4300
  • Продажба на МПС: 203
  • Продажба на имущество: 262