Производствен имот

Начална цена: 450000.00 лв. Покажи в EUR

4055 кв.м., Белене
ул.”Димитър Благоев”

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 09.07.2019 11:00
Публикувана на: 15.05.2019 13:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №545/ 2009г. с Изх. № 19419/ 14.05.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 08.06.2019г. до 17.00 часа на 08.07.2019г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на „БЕЛ МОД” ЕООД – в ликвидация, представлявано от назначен ликвидатор Пламен Иванов Цветанов, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, съставляващ имот №ІV-2133/четвърти-две хиляди сто тридесет и три/, в квартал 87/осемдесет и седем/, по плана на град Белене, в границите на урбанизираната територия на града, с площ от 4055 кв.м./четири хиляди и петдесет и пет кв.м./ по нотариален акт, със застроените в него секция ”А” - МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА, на три етажа със застроена площ от 552,12 кв.м./петстотин петдесет и две цяло и дванадесет стотни кв.м./, и секция ”Б” -МАСИВНА МОНОЛИТНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 512,70 кв.м. /петстотин и дванадесет цяло и седемдесет стотни кв.м./, заедно с „ПРИСТРОЙКА-РАЗШИРЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ШИВАШКИ И КРОЯЛЕН ЦЕХ”, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот : изток-улица ”Столетов”, запад- имот № І, в кв.87 отреден за болница, север- улица ”Д. Благоев”, имот № ІІ и ІІІ в кв.87, и юг- имот № І, в кв.87 по доказателствен нотариален акт. Секция „А”, представлява триетажна сграда с маза с площ от 627 кв.м., с разпределение по етажи: първи етаж-входно фоайе с двураменно стълбище, портиерна, зала-гладачен цех, битов отсек-съблекални, тоалетни, бани, коридор; втори и трети етаж с еднакво разпределение- фоайе, работна зала /шивешки цех/ канциларии, санитарни и битови помещения. Секция „Б”, представлява едноетажната монолитна сграда, долепена до секция "А" и е развита в южна посока. Състои се от кроялна зала и една канцелария. Пристройката е ситуирана до двете гореописани сгради. Тя е едноетажна с честичен сутерен, който е на ниво терен от южната страна и тавански складов етаж. В по-голамата си площ представлява шивашки цех. В южната си част е развит административен сектор, състоящ се от три канцеларии, кабинет на управителя, санитарен възел, обслужващ коридор и стълбище за таван и сутерен. В сутерена - зала на бивша кроялна и канцелария. Застроената площ на пристройката и секция "Б" по скица е 1491 м2. Осъществена е директна връзка между санитарно-битовите помещения, намиращи се на първия етаж в секция "А" и шивашкия цех на пристройката чрез топла връзка -пристройка с площ от 17 кв.м. Съгласно скица за поземлен имот на Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Плевен представляващ поземлен имот с идентификатор № 03366.601.808 по кадастралната карта на гр.Белене, одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес град Белене, ул.”Димитър Благоев”, с площ- 4616 кв.м., Трайно предназначение на територията-Урбанизирана, с начин на трайно ползване- За друг вид производствен складов обект, при съседи: имот с кад. № 03366.601.807, имот с кад. №03366.601.811, имот с кад. № 03366.601.901, имот с кад.№ 03366.601.810, имот с кад.№ 03366.601.809, заедно със сгради, които попадат в имота: Сграда с кад.№ 03366.601.808.1, със застроена площ от 627кв.м., брой етажи 3, с предназначение- Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Сграда с кад.№ 03366.601.808.2, със застроена площ от 1491 кв.м., брой етажи 1, с предназначение- Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Сграда с кад.№ 03366.601.808.3-ТОПЛА ВРЪЗКА, със застроена площ от 17 кв.м., брой етажи 1, с предназначение- Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. - начална цена за имота – 450 000 лева /четиристотин и петдесет хиляди лева /, от които за земя 31 248 лв, за сгради 418 752 лв. Съгласно удостоверение с Изх.№11-02-84/25.05.2016г., за имота не е подавана декларация по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. „БЕЛ МОД”ЕООД, е дерегистрирано по ЗДДС на 13.12.2012г. Тежести за имота: възбрана том 1, акт 1/2007г., в полза на ТД на НАП; възбрана том 1, акт 49/2007г., в полза на ТД на НАП-Плевен; възбрана том 1, акт 24/2008г., в полза на Пламен Кирилов Киряков; възбрана том 1, акт 68/2009г., в полза на „Уникредит Булбанк”АД по изп.дело №20098150400545 на ЧСИ Татяна Кирилова; възбрана том 1, акт 87/2013г., в полза на „ВиК”ЕООД; Подновяване/новиране вписване под том 1, 49/2014г. на Договорна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк”АД /том І, №35/2004г./; Подновяване/новиране вписване под том 1, 72/2015г. на Договорна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк”АД /том І, №36/2005г./; Подновяване/новиране вписване под том 1, 157/2015г. на Договорна ипотека в полза на „Уникредит Булбанк”АД /том І, 23/2006г./, съгласно удостоверения за тежести на АВ Имотен Регистър. Към изпълнителното дело са присъединени изп.до №20098150400546 и изп.дело №20098150400547. Договор за цесия, сключен на 09.01.2017г., между цедент „Уникредит Булбанк”АД и цесионер „Агенция за събиране на вземания“ЕАД, вписан под том 1, акт 2/2017г., том 1, акт 3/2017г. и том 1, акт 4/2017г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в град Белене. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20098150400545/2009 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 09.07.2019 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 14.05.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3262
  • Продажба на МПС: 169
  • Продажба на имущество: 257