Парцел

Начална цена: 741.76 лв. Покажи в EUR

562 кв.м., Мало Конаре

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Срок: от 04.06.2019 до 04.07.2019
Обявяване на: 05.07.2019 15:00
Публикувана на: 15.05.2019 13:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО И.Д 240/18Г Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.06.2019г., До 04.07.2019г., ще се проведе първа по ред публична продан на посочената в настоящото обявление идеална част от недвижим имот, собственост на длъжника в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време на последния ден (04.07.2019г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 05.07.2019г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3 , находящ се в землището на село Мало Конаре към община Пазарджик за удовлетворяване вземането на взискателя Профи Кредит България ЕООД с ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 49, бл. 53Е, вх. В, чрез пълномощника си по изпълнителното дело юрк. Любима Панчева, подробно описан както следва: ¼ (една четвърт) ИДЕАЛАН ЧАСТ от ДВОРНО МЯСТО състоящо се от 539 (петстотин тридесет и девет) кв.м, представляващо част от имот пл. № 139 (сто тридесет и девет), която част е включена и за която е отреден УПИ III - 139 (парцел трети за имот сто тридесет и девети) в кв. 182 (сто осемдесет и две) по плана на село Мало Конаре, община Пазарджик, състоящ се целия от 562 (петстотин шестдесет и два квадратни метра) с неуредени регулационни сметки, при съседи: изток – улица ; запад УПИ II-137 ; север – улица и юг УПИ IV – 138. Началната цена, от която ще започне наддаването за гореописания недвижим имот е в размер на 741, 76 (седемстотин четиридесет и един лева и седемдесет и шест стотинки) лева, съставляваща 80 % от определената с изричен протокол за определяне на цена от 25.04.2019г., пазарна цена за имота съгласно чл.485, ал.4 ГПК. Недвижимият имот в съответните идеални части са собственост на длъжника Валентина Манолова Дъбова (по изпълнителен лист с фамилия Грозданова), придобит с нот. акт № 52, том II, рег. № 2531, н. Дело № 228 / 2015г., вписан в Служба по вписванията при РС Пазарджик с ВХ. РЕГ. № 4431 / 05.05.2015г., ДВ. ВХ. РЕГ. № 4432 / 05.05.2015г. Акт ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ; Том 16 ; Акт номер 78 / 2015г. № на описна книга 1814 / 05.05.2015г. По отношение на останалите идеални части от имота длъжника се намира в гражданска съсобственост с останалите съсобственици посочени както следва: Лазарина Грозданова, Петрунка Гълъбова, Величка Гиина, Стоян Анков. Върху описания недвижим имот има следните вписвания в Сл. по вписвания при Районен съд Пазарджик, съгласно представеното УВТ с изх. № 3088/07.11.2018г. посочена както следва: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. №9337/05.11.2018г. Том 2, № 263 / 2018г., дв. вх. рег. №9328/05.11.2018г. вписана по искане Чси Деница Станчева с рег. № 1863/2018г. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. №9073/26.10.2018г. Том 2, № 240 / 2018г., дв. вх. рег. №9064/26.10.2018г. вписана по искане Чси Мария Ангелова с рег. № 240/2018г., по молба на взискателя по изпълнителното дело Профи Кредит България ЕООД. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. №11213/05.12.2017г. Том 3, № 242 / 2017г., дв. вх. рег. №11200/05.12.2017г. вписана по искане Чси Деница Станчева с рег. № 2153/2017г. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: петък от 16:00 до 18:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Допълнителен телефон за връзка 0882 14 87 99 - кантора на ЧСИ. Задатък от 10% върху началната цена за имота съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИНА БАНКА IBAN BG19 CECB 9790 50E7 839 800, BIC CECBBGSF, по изп. дело № 240 / 2018г., по описа на ЧСИ рег. № 884 за 2018г. При заплащане на задатъка и подаване на наддавателното предложение посочете имотът за който участвате. Всеки наддавач има право на едно наддавателно предложение за всеки имот поотделно, като предложената в него цена за имота не следва да надхвърля 30 на сто от началната цена за имота съгласно разпоредбата на чл.489 ал.6 ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, с адрес на съда гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). Допълнителен телефон за връзка 0882 14 87 99 в кантора на ЧСИ М. Ангелова. ВНИМAНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 05.07.2019г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Пазарджик, с адрес на съда гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).

ЧСИ

Име: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Служебен номер: 884
Телефон: 034 98 61 51
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11, ет. 0
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.maria-angelova.net
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Ганчева Николова - Ангелова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4299
  • Продажба на МПС: 203
  • Продажба на имущество: 262