Къща

Начална цена: 313600.00 лв. Покажи в EUR

487 кв.м., Белащица
местност "Долна Калчовица" - квартал "Беломорски" - гр. Пловдив

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 25.05.2019 до 25.06.2019
Обявяване на: 26.06.2019 15:00
Публикувана на: 15.05.2019 15:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20138250400527 - Поземлен имот с идентификатор 03304.1.282 (нула, три, три, нула, четири, точка, едно, точка, две, осем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-127/22.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: местност „Долна Калчовица“, площ: 1500 кв.м. (хиляда и петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001282 (нула, нула, едно, две, осем, две), съседи: 03304.1.283, 03304.1.207, 03304.1.281, 56784.382.389, 56784.382.283, ведно с находящите се в описания поземлен имот сгради, както следва: Сграда с идентификатор 03304.1.282.1 (нула, три, три, нула, четири, точка, едно, точка, две, осем, две, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-127/22.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ: 182 кв.м. (сто осемдесет и два квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна и Сграда с идентификатор 03304.1.282.2 (нула, три, три, нула, четири, точка, едно, точка, две, осем, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-127/22.12.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ: 21 кв.м. (двадесет и един квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно нотариален акт: Дворно място с площ от 1500 кв.м. (хиляда и петстотин кв.м.), находящо се в село Белащица, община Родопи, област Пловдив, съставляващо Урегулиран поземлен имот № VIII-227 (осми – двеста двадесет и седем), от масив 1 (едно)  по плана на село Белащица, местност „Долна калчовица“, одобрен със Заповед № 697/28.10.1997 г. на Кмета на Община Родопи, при граници: УПИ VII-227, УПИ IX-227 и землищна граница, заедно с построената в гореописания имот на основание одобрени проекти на 25.02.1999 г. и Разрешение за строеж № 33/16.04.1999 г., издадено от Главния архитект на община Родопи и въведена в експлоатация съгласно Удостоверение № 62/26.05.2004 г. на Община Родопи, Масивна двуетажна със сутерен жилищна сграда с разгъната застроена площ от 487 (четиристотин осемдесет и седем) кв.м., заедно с всички други подобрения и приращения в имота по смисъла на чл. 92 от ЗС. Съгласно Уведомително писмо от Община Родопи - Пловдив с вх. № 05173/01.03.2018 г., за сграда с идентификатор 03304.1.282.2 (нула, три, три, нула, четири, точка, едно, точка, две, осем, две, точка, две) няма данни за одобряване на проекти, издавани разрешения за строеж и други строителни книжа. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 313 600,00 лв. (триста и тринадесет хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 15.05.2019 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4292
  • Продажба на МПС: 183
  • Продажба на имущество: 257