Бензиностанция

Начална цена: 128744.64 лв. Покажи в EUR

1198 кв.м., Старо село
с. Старо село, ул. "Софийска"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 08.06.2019 до 08.07.2019
Обявяване на: 09.07.2019 14:00
Публикувана на: 15.05.2019 16:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 70500.517.1001 /седем нула пет нула нула точка пет едно седем точка едно нула нула едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Троян, одобрени със Заповед РД-18-20/24.03.2009 г.на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Старо село, ул. „Софийска“, площ по скица: 1198 кв.м. /хиляда сто деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, при граници и съседи по скица: имот № 70500.517.2000, имот № 70500.517.910, имот № 70500.517.912, имот № 70500.517.190, имот № 70500.517.911, ведно с построените в имота: „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ“ – масивна сграда с обща застроена площ от 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/,състояща се от две помещения, в които са разположени резервоарите за гориво с обем 50 куб. м. /петдесет кубични метра/, офис, тоалетна и помпено помещение, НАВЕС от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, както и двойни бензиноколони, поставени върху самостоятелен бетонов остров с площ от 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/ с построената над тях железобетонна козирка с площ от 90 кв.м. /деветдесет квадратни метра/ на височина 4.5 м. /четири цяло и пет десети метра/, ПУНКТ ЗА ПРОДАЖБА НА НАЛИВНИ МАСЛА – НАВЕС с обща площ от 9.12 кв.м. /девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, изграден северно от бензиностанцията, ГАЗОЗАРЯДНА СТАНЦИЯ, изградена върху бетонова площадка, представляваща резервоар за пропан-бутан от 10 куб.м. /десет кубически метра/ с покрив от стоманена конструкция с площ от 26 кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/ и монтираната единична газ-колонка със самостоятелна козирка с площ от 3.8 кв.м. /три цяло и осем квадратни метра/, ПОМПЕНО СЪОРАЖЕНИЕ с обща застроена площ от 6.5 кв.м. /шест цяло и пет квадратни метра/, както и необходимите пречиствателни съоръжения – септична яма с филтриращ кладенец, каломаслоуловител и противопожарен кран, ведно с правото на строеж, отстъпено с договор за отстъпено право на строеж от 02.08.2000 г., заедно с външната водопроводна и канализационна инсталация, външно електрозахранване от новомонтиран стълб № 1 /едно/ до имота с кадастрален номер 1001 /хиляда и едно/, попадащо върху терен – общинска собственост, изпълнено като линеен обект.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1387/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257