Гараж

Начална цена: 23263.20 лв. Покажи в EUR

41 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул.Ален мак № 6,вх.А

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 17.05.2019 до 17.06.2019
Обявяване на: 18.06.2019 08:30
Публикувана на: 16.05.2019 08:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 17.05.2019 г. до 17.06.2019 г. с обявяване на 18.06.2019 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на „СЪНИ КО“ ООД на: Съсобствен между "Съни Ко" ООД с ЕИК 114615015 със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Средна гора No 30, aп. 15 и Виолета Маринова Янкова с ЕГН 7401071515 НЕДВИЖИМ ИМОТ: 26/3700 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.37 /едно нула четири четити седем точка пет нула три точка три седем/по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Велико Търново с площ 3847 / три хиляди осемстотин четиридесет и седем квадратни метра/ кв. м. с начин на трайно ползване: друг вид застрояване; номер на преходен план: квартал 25 /двадесет и пети/парцел IV /четири римско/ при съседни имоти: ПИ 10447.503.23.36; ПИ 10447.503.47; ПИ 10447.503.32; ПИ 10447.503.38 и ПИ 10447.503.35, заедно с построения в него САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.503.37.1.57 /едно нула четири четири седем точка пет нула три точка три седем точка едно точка пет седем/ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. В. Търново, с адрес ул. "Ален Мак" № 6. вх. А, ет. 1, представляващ Гараж № 7, който имот се намира в сграда № 1 с предназначение - гараж в сграда, със застроена площ 41,38 /четиридесет и едно цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра/ кв. м., и склад към него с площ 15,24 /петнадесет цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра/ кв. м., при съседи: на същия етаж : изток - изба № 36 и главно ел. табло; запад - 10447.503.37.1.56, север - улица "Ален мак", юг - подход гаражи, отгоре - 10447.503.37.1.47 и подход магазини, заедно с 1.05 % от общите части на сградата, както и 5.61 кв. м. от маневрената площ за общо ползване и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж. СОБСТВЕНИК: СЪНИ КО ООД и ВИОЛЕТА МАРИНОВА ЯНКОВА ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: Законна ипотека в полза на „Обединена Българска Банка“ АД в размер на 13 729.99 лв. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 23 263,20 лв. /двадесет и три хиляди двеста шестдесет и три лева и двадесет стотинки/.

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3307
  • Продажба на МПС: 171
  • Продажба на имущество: 262