Други

Начална цена: 480320.00 лв. Покажи в EUR

4977 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. "Дилянка"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Георгиева Кирова
Срок: от 18.05.2019 до 18.06.2019
Обявяване на: 19.06.2019 12:00
Публикувана на: 16.05.2019 10:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.503.21 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка две едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Северен“, п.к. 4000, ул. „Дилянка“, с площ от 3869 кв.м. (три хиляди осемстотин шестдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване, стар идентификатор няма; номер по предходен план – 230 (двеста и тридесет), при съседи: 56784.503.20., 56784.503.29, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.503.21.2 (пет шест седем осем четири точка пет нула три точка две едно точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, район „Северен“, п.к. 4000, ул. 'Дилянка“, със застроена площ: 967,00 кв.м. (деветстотин шестдесет и седем квадратни метра), брой етажи – 1 (един), с предназначение – сграда със специално предназначение, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, който недвижим имот е описан в акт за собственост като ДВОРНО МЯСТО с площ от 3870,00 кв.м. (три хиляди осемстотин и седемдесет квадратни метра), находящо се в гр.Пловдив, ул. „ Дилянка“ № 57 (петдесет и седем), Община Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот : РЦ за ППМС, под. 46750 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и петдесет), в кв. 1 (едно), по плана на кв. „Т.Каблешков“ - гр. Пловдив, одобрен със Заповед № 452/15.06.1981г.; ПКП – заповед № РД – 09 – 205 от 07.06.2007г., изменение на РП – заповед № ОА – 1076/08.06.1993г., ВЕДНО с построената в същото дворно място МАСИВНА СГРАДА – БОЙНО СТРЕЛБИЩЕ със застроена площ от 1107 кв.м. (хиляда сто и седем квадратни метра), при граници на дворното място: от две страни – улици; от две страни имот № 11 – гражданска защита ТБ под. 13060, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 480320лв. /четиристотин и осемдесет хиляди триста и двадесет лева/.

ЧСИ

Име: Мариана Георгиева Кирова
Служебен номер: 823
Телефон: 032 - 626771
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Стефан Веркович No3, ет.2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Георгиева Кирова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257