Земеделска земя

Начална цена: 1396.80 лв. Покажи в EUR

1942 кв.м., Болярци
местност "ГЬОЛ ТАРЛА"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Мариана Георгиева Кирова
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 12:00
Публикувана на: 16.05.2019 10:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1,942 дка/9,711 дка (един декар деветстотин четиридесет и два квадратни метра върху девет декара седемстотин и единадесет квадратни метра) от НИВА цялата с площ от 9,711 дка (девет декара седемстотин и единадесет квадратни метра), пета категория, находяща се в местността „ГЬОЛ ТАРЛА“, съставляваща имот № 038032 (тридесет и осем хиляди и тридесет и две) по плана за земеразделяне на с. Болярци, общ. Садово, обл. Пловдив, при граници и съседи: имот № 038031 нива на Иван Борисов Христозов, имот № 0000212 Полски път на Кметство с. Болярци, имот № 0000175 Полски път на Кметство с. Болярци, имот № 038033 нива на Веселин Вълев Пенев, като отредените 1,942 дка (един декар деветстотин четиридесет и два квадратни метра) от описания недвижим имот са с реално ползване при граници: от една страна – парцел № 038031, а от друга страна – дял /реална част/ на Атанаска Николова Йорданова. Върху имота има следните ограничения: За ВЛ 6 kV, 20 kV и до 35 kV при трасе в земеделски земи: общо 7,5 м., в т. ч. спрямо оста на електропровода – 5 м. от страната, избрана за обслужване и 2,5 м. от другата страна. Сервитути за имота: 7,50 м., 5,00 м. от едната страна и 2,50 м. от другата страна. Ограниченията на ползването са съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ. За ВЛ 400 kV при трасе през населени места и селищни образувания – хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално отклонение плюс 18 м., по 9 м. от двете страни, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 1396.80 лева /хиляда триста деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки/.

ЧСИ

Име: Мариана Георгиева Кирова
Служебен номер: 823
Телефон: 032 - 626771
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Стефан Веркович No3, ет.2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мариана Георгиева Кирова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4230
  • Продажба на МПС: 180
  • Продажба на имущество: 257